සිංහල ක්‍රියා පද

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කිසියම් කිරීමක් හෝ සිදුවීමක් හගවන පද ක්‍රියා පද ලෙස හදුන්වයි.

සිංහල භාෂාවේ ක්‍රියා පද වර්ග කොටස් අටක ට බෙදේ.

1.මිශ්‍ර ක්‍රියා

  උදා:-ලියමින්-ලිය ලියා

2.අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා

   උදා:-කරෝත්,බැලුවෝත්

3.ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා(කවුරුන් හෝ ලවා කරවන)

   උදා:- කරවමි,කරවමු,බලවම්

4.විධි ක්‍රියා(අනක්)

   උදා:-බලනු,කරනු

5.පුර්ව ක්‍රියා

   උදා:- කර, බලා, ලියා, ගොස්

6.අාශිර්වාදි ක්‍රියා

   උදා:-ලැබේම්වා,ලැබේවා

7.කර්ම කාරක ක්‍රියා

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිංහල_ක්‍රියා_පද&oldid=426676" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි