සැකිලි සාකච්ඡාව:Infobox Sri Lankan Administrative District

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙය යල් පැන ගිය සැකිල්ලකි. අනෙකුත් විකිපීඩියාවන්හී භාවිතයේ නොමැත. දැනට මේ වෙනුවට භාවිතා වන්නේ Infobox district යන්නයි. ---ශ්වෙත (talk) 14:22, 19 නොවැම්බර් 2013 (යූටීසී)