සැකිලි සාකච්ඡාව:විකිපීඩියා හැඳින්වීම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Portal:පටුන/දළ විශ්ලේෂණ යන්න පටුන ලෙස එක් කරන ලදී. බිඟුවා 16:45, 6 මාර්තු 2010 (යූටීසී)[]