සැකිලි සාකච්ඡාව:යාවත්කාලීන

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මේ සැකිල්ල හැදූ ලොක්කා වෙතටයි[සංස්කරණය]

මේ සැකිල්ල හැදූ ලොක්කා සිංහල දන්නවා කියා හිතාගෙන ඇති. අනේ පව්! දන්නෙ නැති වග ඔහු දන්නෙ නෑ!! ලංකාවේ (මේ ලොක්කාගේ විපරිත සිංහල විදිහට සිලෝන් හි) අන්තිම රජු මිනී වලේ හැරෙනව ඇති. විශය යන්න වැරදි විෂය යන්න හරි. මේ වගේ වැරදි ගොඩයි. දොස්තර ලොක්කා පරිස්සමින්!! හෙළුව පේනවා!!! --112.135.205.128 08:46, 23 ජූනි 2010 (යූටීසී)

Dear unknown user,
Thank you for showing an error done by me. There may be much more errors I have done. Please contribute to correct those. I have nothing to say about insulting words you have mentioned because "Wikipedia is not a battlefield". Singhalawap 19:58, 23 ජූනි 2010 (යූටීසී)
Dear unknown user,
I have used the word Ceylon on the occasions between 2nd march 1815 & 22nd June 1972 as that was the official name. It was strongly the truth until the Sinhala became an official language of this country (somewhere in 1950s). After that I may be wrong. You are free to change of cancel any contribution done by me if you decides that's wrong. Wikipedia belongs to all of us equally. Singhalawap 20:14, 23 ජූනි 2010 (යූටීසී)
Dear Singhalawap,
It is O.K. to use term"Ceylon" in English between 1948 & 1972. But in Sinhala, the official name was "ලංකා" or "ලංකාව". Check 10 cents coins minted in 1965 and 1969 [1]. You can see that the Government had used "ලංකා" and not "සිලෝන්". I will also produce here the emblem of the Dominion of Ceylon (1948-1972) [2]. Here too the word they have used is "ලංකා" and not "සිලෝන්". You can see the same thing in here too
Coat of Arms Ceylon dominion.svg
.
I do not think more is enough for me to convince you that the Sinhala term for "CEYLON" is "ලංකාව" or "ලංකා" and not "සිලෝන්". Now, please correct the term in Sinhala Wikipedia, wherever you have used it. -- 112.135.218.197 05:28, 24 ජූනි 2010 (යූටීසී)
Dear Singhalawap,
I corrected bad sinhala, but I do not agree with the message. What we are asking the user is that this article may not be updated and if you want new & updated information, please see the corresponding English article. What we are telling him/her is that we do not have time to TRANSLATE & hence please see the English article. Am I correct? I think you have got everything wrong. This Template is for very dynamic type of articles. The content in the article and the real data may be different.(whether English, Sinhala, French, Malawi, ....etc). The Template warns the reader about that & not about inefficiency of Sinhala editors. I think you should re do the Template, your excellency.. --112.135.211.48 11:24, 24 ජූනි 2010 (යූටීසී)