සැකිල්ල:Start date and age/doc

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

Usage[සංස්කරණය]

Syntax[සංස්කරණය]

Full syntax
{{Start date and age |yyyy|mm|dd|df=yes |br=yes}}
Common usage
{{Start date and age |yyyy|mm|dd}}   to display result in March 4, 2010; 4 months ago format
{{Start date and age |yyyy|mm|dd|df=yes}}   to display result in 4 March 2010; 4 months ago format
Description of parameters
Parameter Description
yyyy Four digits indicating the year. The year must always appear in a 4-digits form.
mm A number between 1 to 12, indicating the month. Leading zeros in the number are ignored.
dd A number between 1 to 31, indicating the day of the month. Leading zeros in the number are ignored.
df= The optional parameter df can either be set to yes or anything other than yes. When set to yes, date will be displayed in DMY format: 4 March 2010. When set something other than yes or when this parameter is not included, date will be displayed in MD,Y format: March 4, 2010.

As for choosing the right format to use, consult Manual of Style (dates and numbers): Full date formatting.

br= The optional parameter br can either be set to yes or anything other than yes. When set to yes, a line break will be inserted between the date and the age. When set something other than yes or when this parameter is not included, a breaking space will be inserted between the date and the age. In either case, a semicolon separates the date and age, immediately before the line break or space.

Examples[සංස්කරණය]

Syntax Result
{{Start date and age|2010|01|02}} ජනවාරි 2, 2010; වසර ගණනකට 8 ක් පෙර (2010-01-02)
{{Start date and age|2008|08|09}} අගෝස්තු 9, 2008; වසර ගණනකට 9 ක් පෙර (2008-08-09)
{{Start date and age|2003|07|05}} ජූලි 5, 2003; වසර ගණනකට 14 ක් පෙර (2003-07-05)
{{Start date and age|2010|1|2|df=yes}} 2 ජනවාරි 2010; වසර ගණනකට 8 ක් පෙර (2010-01-02)
{{Start date and age|2008|8|9|df=yes}} 9 අගෝස්තු 2008; වසර ගණනකට 9 ක් පෙර (2008-08-09)
{{Start date and age|2003|7|5|df=yes}} 5 ජූලි 2003; වසර ගණනකට 14 ක් පෙර (2003-07-05)
{{Start date and age|2009|9|9|br=yes}} සැප්තැම්බර් 9, 2009;
වසර ගණනකට 8 ක් පෙර
 (2009-09-09)

Use in microformats[සංස්කරණය]

This template also returns the date, hidden by CSS, in the ISO 8601 format needed by one or more of the following microformats:

usually, but not always, within infobox or similar templates, or tables.

Its use in hCard is for organisations, venues and similar; use {{Birth date}} or {{Birth date and age}} for people.

Similarly, {{End date}} returns the date as hCalendar's (class="dtend").

See the microformats project for further details.

Limitation[සංස්කරණය]

This template has no provision to deal with a date in a non-Gregorian calendar. Also, ISO 8601 requires mutual agreement among those exchanging information before using years outside the range 1583-9999 CE. Therefore, use of this template for non-Gregorian dates or dates outside that range constitutes a false claim of conformance to the ISO 8601 standard.

Any editor encountering such usage should change the date to plain text with no template; or if not confident in doing so, raise the matter on this template's talk page."https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Start_date_and_age/doc&oldid=274958" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි