සැකිල්ල:Infobox Sri Lankan Administrative District

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
{{{Subject name}}}

ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය
[[Image:{{{Map}}}|Map of Sri Lanka with {{{Name}}} highlighted|250px]]
ස්ථාපනය කිරීම
දිස්ත්‍රික් ලේකම්
පළාත
අගනගරය
සංඛ්‍යාන
ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ
කොට්ඨාශ
ග්‍රාම නිලධාරි
කොට්ඨාශ
පළාත් පාලනය
-මහ නගර සභා
-නගර සභා
-ප්‍රාද්ශීය සභාවර්ග ප්‍රමාණය
-භූමිය
-Inland Water
km²
km²
km²
Population
Ethnic Groups
-Sinhalese
-Sri Lankan Tamil
-Sri Lankan Moor
-Indian Tamil
-Burgher
-Sri Lankan Malay
-OtherReligions
-Buddhism
-Hinduism
-Islam
-Roman Catholic
-Other Christian
-Other


Official Website
{{{Website}}}