සැකිල්ල:Infobox Chinese/Korean

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
{{{korean_header}}}
හංගුල්{{{hangul}}}
හන්ජා{{{hanja}}}
සාහිත්‍යමය අර්ථය{{{lk}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Template:Infobox Chinese/Korean is a template used in the implementation of:

Usage[සංස්කරණය]

South Korea[සංස්කරණය]

{{{korean_header}}}
හංගුල්{{{hangul}}}
හන්ජා{{{hanja}}}
සාහිත්‍යමය අර්ථය{{{lk}}}
{{Infobox Chinese/Korean
| korean_header = 
| hangul = 
| hanja = 
| lk = 
| rr = 
| mr = 
| koreanipa = 
}}

North Korea[සංස්කරණය]

{{{korean_header}}}
චොසොන්ගුල්{{{hangul}}}
හන්චා{{{hanja}}}
සාහිත්‍යමය අර්ථය{{{lk}}}
{{Infobox Chinese/Korean
| northkorea = yes
| korean_header = 
| hangul = 
| hanja = 
| lk = 
| rr = 
| mr = 
| koreanipa = 
}}

Show normally hidden collapsible section[සංස්කරණය]

{{{korean_header}}}
හංගුල්{{{hangul}}}
හන්ජා{{{hanja}}}
සාහිත්‍යමය අර්ථය{{{lk}}}
ප්‍රතිශෝධිත රෝමානුකරණය{{{rr}}}
මැකූන්–‍රයිෂවර්{{{mr}}}
IPA{{{koreanipa}}}
{{Infobox Chinese/Korean
| hide = no
| korean_header = 
| hangul = 
| hanja = 
| lk = 
| rr = 
| mr = 
| koreanipa = 
}}

Examples[සංස්කරණය]

Test 1[සංස්කරණය]

{{{korean_header}}}
හංගුල්{{{hangul}}}
හන්ජා{{{hanja}}}
සාහිත්‍යමය අර්ථය{{{lk}}}
{{Infobox|data1=
{{Infobox Chinese/Korean
| korean_header = {{{korean_header}}}
| hangul = {{{hangul}}}
| hanja = {{{hanja}}}
| lk = {{{lk}}}
| mr = {{{mr}}}
| rr = {{{rr}}}
| koreanipa = {{{koreanipa}}}
}}}}

Test 2[සංස්කරණය]

{{{korean_header}}}
හංගුල්{{{hangul}}}
හන්ජා{{{hanja}}}
සාහිත්‍යමය අර්ථය{{{lk}}}
{{Infobox|data1=
{{Infobox Chinese/Korean
| hide = yes
| korean_header = {{{korean_header}}}
| hangul = {{{hangul}}}
| hanja = {{{hanja}}}
| lk = {{{lk}}}
| mr = {{{mr}}}
| rr = {{{rr}}}
| koreanipa = {{{koreanipa}}}
}}}}

Test 3[සංස්කරණය]

{{{korean_header}}}
හංගුල්{{{hangul}}}
හන්ජා{{{hanja}}}
සාහිත්‍යමය අර්ථය{{{lk}}}
ප්‍රතිශෝධිත රෝමානුකරණය{{{rr}}}
මැකූන්–‍රයිෂවර්{{{mr}}}
IPA{{{koreanipa}}}
{{Infobox|data1=
{{Infobox Chinese/Korean
| hide = no
| korean_header = {{{korean_header}}}
| hangul = {{{hangul}}}
| hanja = {{{hanja}}}
| lk = {{{lk}}}
| mr = {{{mr}}}
| rr = {{{rr}}}
| koreanipa = {{{koreanipa}}}
}}}}

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_Chinese/Korean&oldid=410280" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි