සැකිල්ල:IPAc-ja

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is used to produce a phonetic representation (using the IPA system) of Japanese words, using natural spelling to avoid the need to search for the correct phonetic symbols. The result is wikilinked to Help:IPA for Japanese. Optionally, an audio file can be specified.

Usage[සංස්කරණය]

The number of parameters is limited to 33. Usage is analogous to {{IPAc-pl}}, but pipes separate moras.

Examples:

{{IPAc-ja|ku|ro|si|o}} → [kɯɾoɕio] (IPA and allophones)
{{IPAc-ja|sa|i|goo|-|no|-|tu|bo|ne}} → [saiɡoː no tsɯbone] (spacing, long vowels, and diphthongs; oo and tu accepted for ō and tsu)
{{IPAc-ja|ni|ho|'|n}} → [ɲihoꜜɴ] (accent/downstep)
{{IPAc-ja|hu|n|ō}} → [ɸɯɰ̃oː] (nasal coda)
{{IPAc-ja|ke|s|si|n|ba}} → [keɕɕimba] (geminate consonants need to be specified as 'k', 't', 'p', or 's', but coda nasal can just be 'n')
{{IPAc-ja|su|*|ki|ya|ki|*}} → [sɯ̥kijaki̥] (voiceless vowels need to be added manually)

Various romanizations are accepted ('ti' or 'chi', 'ō' or 'oo', etc.), but kana is only partially supported. Long vowels are accepted with a consonant ( or goo above), but diphthongs require a second cell. For geminate consonants, a value 'p', 't', 's', 'k' needs to be specified. Enter an apostrophe in its own cell for downstep (change in pitch) – do not use an apostrophe to separate a coda nasal, just use a pipe. Use a hyphen to separate words. Syllable breaks (".") are not supported.

The conversion system is coded in Template:c-ja.

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:IPAc-ja&oldid=452513" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි