සැකිල්ල:Db-redirnone

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
ඉක්මන් මකාදැමීම් සැකිලි
පොදු
{{db-g1}} {{db-g2}} {{db-g3}} {{db-g4}} {{db-g5}} {{db-g6}} {{db-g7}} {{db-g8}} {{db-g10}} {{db-g11}} {{db-g12}}
ලිපි
{{db-a1}} {{db-a2}} {{db-a3}} {{db-a5}} {{db-a7}} {{db-a9}} {{db-a10}}
යළියොමුවීම්
{{db-r2}} {{db-r3}}
ගොනු
F1 {{db-f1}}
{{Duplicate}}
F2 {{db-f2}}
{{Db-fpcfail}}
F3 {{db-f3}}
F4 {{Di-no source}}
{{Di-no license}}
{{Di-no source no license}}
{{Di-dw no source}}
{{Di-dw no license}}
{{Di-dw no source no license}}
F5 {{Di-orphaned fair use}}
F6 {{Di-no fair use rationale}}
{{Di-missing article links}}
F7 {{db-f7}}
{{Di-replaceable fair use}}
{{Di-disputed fair use rationale}}
F8 {{db-f8}}
{{Now commons}}
F9 {{db-f9}}
F10 {{db-f10}}
F11 {{Di-no permission}}
! {{Di-fails NFCC}}
ප්‍රවර්ග
{{db-c1}}
පරිශීලක පිටු
{{db-u1}} {{db-u2}} {{db-u3}}
සැකිලි
{{db-t2}} {{db-t3}}
ද්වාර
{{db-p1}} {{db-p2}}
බහුවිධ හේතු
{{db-බහුවිධ}}

Usage[සංස්කරණය]

This template {{db-redirnone}} places the page into Category:Candidates for speedy deletion and Category:Candidates for speedy deletion as broken redirects.

Redirects[සංස්කරණය]

  1. {{db-r1}} (for historical reasons - this was once a separate criterion called CSD R1)
  2. {{csd-r1}} (same as above)
  3. {{db-redirect}}
  4. {{db-nopage}}
  5. {{db-redir}}
  6. {{db-redlink}}
  7. {{db-redirbroken}}
  8. {{db-redirectnone}}
  9. {{db-redirectbroken}}

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Db-redirnone&oldid=130816" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි