සැකිල්ල:8TeamBracket-with third-fifth-seventh/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Code[සංස්කරණය]

{{8TeamBracket-with third-fifth-seventh
| QF-seed1= | QF-team1= | QF-score1=
| QF-seed2= | QF-team2= | QF-score2=
| QF-seed3= | QF-team3= | QF-score3=
| QF-seed4= | QF-team4= | QF-score4=
| QF-seed5= | QF-team5= | QF-score5=
| QF-seed6= | QF-team6= | QF-score6=
| QF-seed7= | QF-team7= | QF-score7=
| QF-seed8= | QF-team8= | QF-score8=

| SF-seed1= | SF-team1= | SF-score1=
| SF-seed2= | SF-team2= | SF-score2=
| SF-seed3= | SF-team3= | SF-score3=
| SF-seed4= | SF-team4= | SF-score4=

| consolation-seed1= | consolation-team1= | consolation-score1=
| consolation-seed2= | consolation-team2= | consolation-score2=
| consolation-seed3= | consolation-team3= | consolation-score3=
| consolation-seed4= | consolation-team4= | consolation-score4=

| final-seed1= | final-team1= | final-score1=
| final-seed2= | final-team2= | final-score2=
| third-seed1= | third-team1= | third-score1=
| third-seed2= | third-team2= | third-score2=
| fifth-seed1= | fifth-team1= | fifth-score1=
| fifth-seed2= | fifth-team2= | fifth-score2=
| seventh-seed1= | seventh-team1= | seventh-score1=
| seventh-seed2= | seventh-team2= | seventh-score2=
}}

optional parameters:

| teamwidth=
| quarterfinals=
| semifinals=
| consolation=
| final=
| third=
| fifth=
| seventh=

Example (2014 FIBA Europe Under-20 Championship)[සංස්කරණය]

  5th place match 5th – 8th place play-offs Quarterfinals Semifinals Final
                                               
    1E සැකිල්ල:Bku 90  
    4F සැකිල්ල:Bku 86  
  4F සැකිල්ල:Bku 75       1E සැකිල්ල:Bku 53  
  3E සැකිල්ල:Bku 81       2F සැකිල්ල:Bku 66  
  2F සැකිල්ල:Bku 79
    3E සැකිල්ල:Bku 65  
  3E සැකිල්ල:Bku 77       2F සැකිල්ල:Bku 65
  4E සැකිල්ල:Bku 73       2E සැකිල්ල:Bku 57
    1F සැකිල්ල:Bku 82  
      4E සැකිල්ල:Bku 68  
4E සැකිල්ල:Bku 81       1F සැකිල්ල:Bku 61
  7th place match     3F සැකිල්ල:Bku 72       2E සැකිල්ල:Bku 63     3rd place match
  4F සැකිල්ල:Bku 68   2E සැකිල්ල:Bku 50   1E සැකිල්ල:Bku 79
  3F සැකිල්ල:Bku 55     3F සැකිල්ල:Bku 46     1F සැකිල්ල:Bku 66