සැකිල්ල:විශිෂ්ට ජාතික කර්තව්‍යය සඳහාවූ තරු සම්මානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Barnstar of National Merit.svg විශිෂ්ට ජාතික කර්තව්‍යය සඳහාවූ තරු සම්මානය
{{{1}}}
මෙම විකි සම්මානය විශිෂ්ට ජාතික කර්තව්‍යය සඳහාවූ තරු සම්මානය වෙත ප්‍රදානය කලේ ~ විසිනි. ~~~
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය


භාවිතය

To use this template, add {{subst:විශිෂ්ට ජාතික කර්තව්‍යය සඳහාවූ තරු සම්මානය|put your message here}} to the talk page of the user you wish to award it to.

This barnstar has an alternate version.
To use, add |alt to the end: {{subst:විශිෂ්ට ජාතික කර්තව්‍යය සඳහාවූ තරු සම්මානය|put your message here|alt}}
Which produces:

BoNM Hires.png විශිෂ්ට ජාතික කර්තව්‍යය සඳහාවූ තරු සම්මානය
message ~~~~
මෙම විකි සම්මානය {{subst:PAGENAME}} වෙත ප්‍රදානය කලේ ~~~ විසිනි. ~~~~~