සැකිල්ල:විඩානැත්තාගේ කැරකෙන තරුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Tireless Contributor Barnstar.gif විඩානැත්තාගේ කැරකෙන තරුව
{{{1}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය


භාවිතය

To use this template, add {{subst:විඩානැත්තාගේ කැරකෙන තරුව|put your message here ~~~~}} to the talk page of the user you wish to award it to.

This barnstar has an alternate version.
To use, add |alt to the end: {{subst:විඩානැත්තාගේ කැරකෙන තරුව|put your message here ~~~~|alt}}
Which produces:

Tireless Contributor Barnstar Hires.gif විඩානැත්තාගේ කැරකෙන තරුව
message ~~~~