සැකිල්ල:ලාංකික පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය, 1947

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සං • සා 1947 ලාංකික පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි සාරාංශය
පක්ෂය අපේක්ෂකයන් ඡන්ද % ආසන
  එක්සත් ජාතික පක්ෂය 98 751,432 39.81 42
  ලංකා සම සමාජ පක්ෂය 28 204,020 10.81 10
  සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය 9 82,499 4.37 7
  ලංකා ඉන්දියානු කොංග්‍රසය 7 72,230 3.83 6
  බොල්ෂෙවික් ලෙනින් පක්ෂය / බොල්ෂෙවික් සමසමාජ පක්ෂය 10 113,193 6.00 5
  ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය 13 70,331 3.73 3
  ලංකා කම්කරු පක්ෂය 9 38,932 2.06 1
එක්සත් ලංකා කොංග්‍රසය 2 3,953 0.21 0
ස්වරාජ්‍ය පක්ෂය 3 1,393 0.07 0
  ස්වාධීන 181 549,381 29.11 21
වලංගු ඡන්ද 360 1,887,364 100.00 95
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද
මුළු ඡන්ද
මුළු ඡන්දායකයෝ1 1,710,150
ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයෝ 3,048,145
ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම2 56.10%
මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා සංඛ්‍යාලේඛන
Some variation exists over the exact results.
1. Total electors polled is less than total votes polled due to
multiple-member seats where electors can cast more than one vote.
2. Actual turnout was slightly higher due Puttalam electoral district which
was uncontested and returned H. S. Ismail (UNP).