සැකිල්ල:රටේ දත්ත බොනෙයා/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නෙදර්ලන්ත රාජධානිය, නෙදර්ලන්තය සහ කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය (බොනෙයා මෙම තුනෙහිම කොටසක් වෙයි) සහ නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස් (එහි විසුරුවාහැරීමට පෙර එහිද කොටසක් විය) සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි පවතියි:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය  කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්තය  නෙදර්ලන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස්  නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත රාජධානිය  නෙදර්ලන්ත රාජධානිය