සැකිල්ල:ප්‍රාථමිකප්‍රභව/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Edit-paste.svg මෙය සැකිල්ල:ප්‍රාථමිකප්‍රභව සඳහා සැකිලි ලේඛ පිටුව වේ.
මෙම පිටුව සෘජුව දැක්ම අභිලාෂය නොවේ. Links using variables may appear broken; do not replace these with hardcoded page names or URLs.

Usage[සංස්කරණය]

This template also has two optional fields.

The first permits the user to specify whether the entire article or a specific section inappropriately relies solely on primary sources. For instance, if the entire article needs third-party sources, a user would enter {{primarysources|article}}; but should the user wish to be more specific on which section of the article needs third-party sources, then the user could enter {{primarysources|section called "Childhood"}}. Leaving the parameter undefined is acceptable, as it will print out the default text "article or section".

The second field is a date parameter, entered as "date=month year". Adding this new (as of November 2006) parameter sorts the article into subcategories of Category:Articles lacking reliable references and out of the parent category, allowing the oldest problems to be identified and dealt with first. If the date parameter is omitted, a bot will add it later.

Note that order does not matter with respect to the above optional parameters. Both {{primarysources|section|date=ඔක්තෝබර් 2020}} and {{primarysources|date=ඔක්තෝබර් 2020|section}} will produce the same result.

Redirects[සංස්කරණය]

  1. {{Reliablesources}}
  2. {{PrimarySources}}
  3. {{Reliable sources}}
  4. {{Primary sources}}
  5. {{Primary Sources}}

See also[සංස්කරණය]