සැකිල්ල:පරිපාලක පුවරුව/csd

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

WP:CSD / proposed deletions[සංස්කරණය]

ඉල්ලීම් වර්ගය ගණන
Candidates for Deletion 0
User requested 0
Empty pages 0
CSD G1:Nonsense pages 0
CSD G2:අත්හදා බැලීම් පිටු 1
CSD G3. හුදු වන්ධ්‍යලය සහ නිහීන වංචා. 0
CSD G4. Recreation of a page that was deleted per a deletion discussion. 0
CSD G5. Creations by a banned or blocked user(s). 0
CSD G6. තාක්ෂණික මකා දැමීම. 0
CSD G7. Author requests deletion 0
CSD G8. දැනට-නොපවතින හෝ මකාදමා ඇති පිටුවක් මත යැපෙන පිටු. 0
CSD G9. Office actions. 0
CSD G10. Pages that disparage or threaten their subject 0
CSD G11. Unambiguous advertising or promotion. 0
CSD GG12. Unambiguous copyright infringement. 0
Spam pages 0
Importance or significance not asserted 0
Contested candidates 0
Other candidates 0