සැකිල්ල:පර්යේෂණ පැති තීරුව/doc

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙම සැකිල්ල තුළ හැකිළිය හැකි ලැයිස්තු භාවිතා වේ.

  • To set it to display all lists when it appears (i.e. all lists expanded), use:
  •  {{පර්යේෂණ පැති තීරුව |expanded=all}} or, if enabled, {{පර්යේෂණ පැති තීරුව |all}}  (i.e. omitting "expanded=").
  • To set it to display one particular list while keeping the remainder collapsed (i.e. hidden apart from their headings), use:
  •  {{පර්යේෂණ පැති තීරුව |expanded=listname}} or, if enabled, {{පර්යේෂණ පැති තීරුව |listname}}
  • …where listname is one of the following (do not include any quotemarks):
  • List of academic fields, Research design, Philosophy, Research stratey, Methodology, Methods