සැකිල්ල:දශකය සඳහා වසර අනුව සිද්ධි

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙය වනාහී, 0ගණන් කුල, වසර අනුව අනුක්‍රමය කල, සිද්ධි ලැයිස්තුවකි.

[සංස්කරණය]

1[සංස්කරණය]

සහශ්‍රවර්ෂය: 1 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: ක්‍රිපූ  1 වන සියවස1 වන සියවස2 වන සියවස
දශක: ක්‍රිපූ  20ගණන්  ක්‍රිපූ  10ගණන්  ක්‍රිපූ  0ගණන්  – 0ගණන් –  10ගණන්  20ගණන්  30ගණන්
වසර: ක්‍රිපූ  3 ක්‍රිපූ  2 ක්‍රිපූ  1ක්‍රිව 1ක්‍රිව 2 ක්‍රිව 3 ක්‍රිව 4
න්‍රිව 1 දී ලෝකය
ක්‍රිව 1 දී නැගෙනහිර අර්ධගෝලය
ක්‍රියු 1 දී යුරෝපයේ ජර්මනික ගෝත්‍ර

1 වසර (I) යනු, ජූලියානු දින දසුන ප්‍රකාර (මූලාශ්‍ර විවිධ ස්වරූප ගනියි, වැඩිපුර විස්තර සඳහා අධික අවුරුදු දෝෂය බලන්න) සෙනසුරාදා දිනයකින් හෝ ඉරිදා දිනයකින් හෝ ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වයි) වූ අතර ප්‍රලම්බිත ජූලියන් දින දර්ශනය ප්‍රකාර සෙනසුරාදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් විය. ප්‍රලම්බිත ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුන් ක්‍රමයෙහි, එය සඳුදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් විය. එකල එය හැඳින්වුනේ, සීසර්ගේ සහ පවුලුස්ගේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ධූර වර්ෂය (හෝ, එතරම් ප්‍රචලිත නොවන අයුරින්, අබ් ඌර්බෙ කෝන්ඩිටා 754 වසර ) ලෙසිනි. මෙම වසර සඳහා 1 යන නාමය භාවිත වීම ඇරඹුනේ මුල් මධ්‍යතන යුගයේදී, වසර නම් කිරීම සඳහා යුරෝපයේ ප්‍රචලිත භාවයට පත් ක්‍රමය ලෙසින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ දින දසුන් යුගය ඇරඹීම හා සමගය. ක්‍රිස්තියානි/පොදු යුගයේ පළමු වසර එය විය. පුළුල් ලෙස භාවිතා වූ ජූලියානු දින දසුනෙහි එයට පෙර වසර ක්‍රිපූ 1 වූයේ, එහි "ශුන්‍යය වසරක්" නොතිබූ බැවිනි.

සිද්ධි[සංස්කරණය]

<onlyinclude>

ස්ථානය අනුව[සංස්කරණය]

රෝමානු අධිරාජ්‍යය[සංස්කරණය]

2[සංස්කරණය]

සහශ්‍රවර්ෂය:
සියවස්: – '
දශක:       – –      
වසර: – '


වසර දශකය සඳහා වසර අනුව සිද්ධි (Lua දෝෂය: .) යනු ජූලියානු දින දසුන (මූලාශ්‍ර විවිධ ස්වරූප ගනියි, වැඩි විස්තර සඳහා අධික අවුරුදු දෝෂය බලන්න) ප්‍රකාර, ඉරිදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් හෝ සඳුදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත) වූ අතර ප්‍රලම්බිත ජූලියන් දින දර්ශනය ප්‍රකාර ඉරිදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් විය. එකල එය හැඳින්වුනේ, විනීසියස්ගේ සහ වාරුස්ගේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ධූර වර්ෂය (හෝ, එතරම් ප්‍රචලිත නොවන අයුරින්, අබ් ඌර්බෙ කෝන්ඩිටා 755 වසර ) ලෙසිනි. මෙම වසර සඳහා දශකය සඳහා වසර අනුව සිද්ධි යන නාමය භාවිත වීම ඇරඹුනේ මුල් මධ්‍යතන යුගයේදී, වසර නම් කිරීම සඳහා යුරෝපයේ ප්‍රචලිත භාවයට පත් ක්‍රමය ලෙසින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ දින දසුන් යුගය ඇරඹීම හා සමගය.

සිද්ධි[සංස්කරණය]

3[සංස්කරණය]

සහශ්‍රවර්ෂය:
සියවස්: – '
දශක:       – –      
වසර: – '


වසර දශකය සඳහා වසර අනුව සිද්ධි (Lua දෝෂය: .) යනු ජූලියානු දින දසුන (මූලාශ්‍ර විවිධ ස්වරූප ගනියි, වැඩි විස්තර සඳහා අධික අවුරුදු දෝෂය බලන්න) ප්‍රකාර, සඳුදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් හෝ අඟහරුවාදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත) වූ අතර ප්‍රලම්බිත ජූලියන් දින දර්ශනය ප්‍රකාර සඳුදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් විය. එකල එය හැඳින්වුනේ, ලාමියාගේ සහ සර්විලියස්ගේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ධූර වර්ෂය (හෝ, එතරම් ප්‍රචලිත නොවන අයුරින්, අබ් ඌර්බෙ කෝන්ඩිටා 756 වසර ) ලෙසිනි. මෙම වසර සඳහා දශකය සඳහා වසර අනුව සිද්ධි යන නාමය භාවිත වීම ඇරඹුනේ මුල් මධ්‍යතන යුගයේදී, වසර නම් කිරීම සඳහා යුරෝපයේ ප්‍රචලිත භාවයට පත් ක්‍රමය ලෙසින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ දින දසුන් යුගය ඇරඹීම හා සමගය.

4[සංස්කරණය]

සහශ්‍රවර්ෂය: 1 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: ක්‍රිපූ  1 වන සියවස1 වන සියවස2 වන සියවස
දශක: ක්‍රිපූ  20ගණන්  ක්‍රිපූ  10ගණන්  ක්‍රිපූ  0ගණන්  – 0ගණන් –  10ගණන්  20ගණන්  30ගණන්
වසර: ක්‍රිව 1 ක්‍රිව 2 ක්‍රිව 3ක්‍රිව 4ක්‍රිව 5 ක්‍රිව 6 ක්‍රිව 7


4 වසර (IV) යනු ජූලියානු දින දසුන (මූලාශ්‍ර විවිධ ස්වරූප ගනියි, වැඩි විස්තර සඳහා අධික අවුරුදු දෝෂය බලන්න) ප්‍රකාර, බදාදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් හෝ අඟහරුවාදා දිනයකින් ඇරඹෙන අධික අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත) වූ අතර ප්‍රලම්බිත ජූලියන් දින දර්ශනය ප්‍රකාර අඟහරුවාදා දිනයකින් ඇරඹෙන අධික අවුරුද්දක් විය. එකල එය හැඳින්වුනේ, කේටස්ගේ සහ සැටර්නිනස්ගේ[බහුරුත්හරණය අවශ්‍යයි]රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ධූර වර්ෂය (හෝ, එතරම් ප්‍රචලිත නොවන අයුරින්, අබ් ඌර්බෙ කෝන්ඩිටා 757වසර ) ලෙසිනි. මෙම වසර සඳහා 4 යන නාමය භාවිත වීම ඇරඹුනේ මුල් මධ්‍යතන යුගයේදී, වසර නම් කිරීම සඳහා යුරෝපයේ ප්‍රචලිත භාවයට පත් ක්‍රමය ලෙසින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ දින දසුන් යුගය ඇරඹීම හා සමගය.

5[සංස්කරණය]

සහශ්‍රවර්ෂය:
සියවස්: – '
දශක:       – –      
වසර: – '


වසර දශකය සඳහා වසර අනුව සිද්ධි (Lua දෝෂය: .) යනු ජූලියානු දින දසුන ප්‍රකාර, බ්‍රහස්පතින්දා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත) විය. එකල එය හැඳින්වුනේ, මෙස්සල්ලාගේ සහ කින්නාගේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ධූර වර්ෂය (හෝ, එතරම් ප්‍රචලිත නොවන අයුරින්, අබ් ඌර්බෙ කෝන්ඩිටා 758 වසර ) ලෙසිනි. මෙම වසර සඳහා දශකය සඳහා වසර අනුව සිද්ධි යන නාමය භාවිත වීම ඇරඹුනේ මුල් මධ්‍යතන යුගයේදී, වසර නම් කිරීම සඳහා යුරෝපයේ ප්‍රචලිත භාවයට පත් ක්‍රමය ලෙසින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ දින දසුන් යුගය ඇරඹීම හා සමගය.

6[සංස්කරණය]

සහශ්‍රවර්ෂය:
සියවස්: – '
දශක:       – –      
වසර: – '


වසර දශකය සඳහා වසර අනුව සිද්ධි (Lua දෝෂය: .) යනු ජූලියානු දින දසුන ප්‍රකාර, සිකුරාදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත) විය. එකල එය හැඳින්වුනේ, ලෙපිඩුස්ගේ සහ ඇරන්ටියස්ගේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ධූර වර්ෂය (හෝ, එතරම් ප්‍රචලිත නොවන අයුරින්, අබ් ඌර්බෙ කෝන්ඩිටා 759 වසර ) ලෙසිනි. මෙම වසර සඳහා දශකය සඳහා වසර අනුව සිද්ධි යන නාමය භාවිත වීම ඇරඹුනේ මුල් මධ්‍යතන යුගයේදී, වසර නම් කිරීම සඳහා යුරෝපයේ ප්‍රචලිත භාවයට පත් ක්‍රමය ලෙසින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ දින දසුන් යුගය ඇරඹීම හා සමගය.

7[සංස්කරණය]

සහශ්‍රවර්ෂය:
සියවස්: – '
දශක:       – –      
වසර: – '


වසර දශකය සඳහා වසර අනුව සිද්ධි (Lua දෝෂය: .) යනු ජූලියානු දින දසුන ප්‍රකාර, සෙනසුරාදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත) විය. එකල එය හැඳින්වුනේ, මෙටෙලස්ගේ සහ නර්වාගේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ධූර වර්ෂය (හෝ, එතරම් ප්‍රචලිත නොවන අයුරින්, අබ් ඌර්බෙ කෝන්ඩිටා 760 වසර ) ලෙසිනි. මෙම වසර සඳහා දශකය සඳහා වසර අනුව සිද්ධි යන නාමය භාවිත වීම ඇරඹුනේ මුල් මධ්‍යතන යුගයේදී, වසර නම් කිරීම සඳහා යුරෝපයේ ප්‍රචලිත භාවයට පත් ක්‍රමය ලෙසින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ දින දසුන් යුගය ඇරඹීම හා සමගය.

8[සංස්කරණය]

සහශ්‍රවර්ෂය:
සියවස්: – '
දශක:       – –      
වසර: – '


වසර දශකය සඳහා වසර අනුව සිද්ධි (Lua දෝෂය: .) යනු ජූලියානු දින දසුන ප්‍රකාර, ඉරිදා දිනයකින් ඇරඹෙන අධික අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත) විය. එකල එය හැඳින්වුනේ, කමීලුස්ගේ සහ ක්වින්ක්ටිලියානුස්ගේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ධූර වර්ෂය (හෝ, එතරම් ප්‍රචලිත නොවන අයුරින්, අබ් ඌර්බෙ කෝන්ඩිටා 761 වසර ) ලෙසිනි. මෙම වසර සඳහා දශකය සඳහා වසර අනුව සිද්ධි යන නාමය භාවිත වීම ඇරඹුනේ මුල් මධ්‍යතන යුගයේදී, වසර නම් කිරීම සඳහා යුරෝපයේ ප්‍රචලිත භාවයට පත් ක්‍රමය ලෙසින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ දින දසුන් යුගය ඇරඹීම හා සමගය.

9[සංස්කරණය]

සහශ්‍රවර්ෂය:
සියවස්: – '
දශක:       – –      
වසර: – '


වසර දශකය සඳහා වසර අනුව සිද්ධි (Lua දෝෂය: .) යනු ජූලියානු දින දසුන ප්‍රකාර, අඟහරුවාදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත) විය. එකල එය හැඳින්වුනේ, සබිනුස්ගේ සහ කැමරිනුස්ගේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ධූර වර්ෂය (හෝ, එතරම් ප්‍රචලිත නොවන අයුරින්, අබ් ඌර්බෙ කෝන්ඩිටා 762 වසර ) ලෙසිනි. මෙම වසර සඳහා දශකය සඳහා වසර අනුව සිද්ධි යන නාමය භාවිත වීම ඇරඹුනේ මුල් මධ්‍යතන යුගයේදී, වසර නම් කිරීම සඳහා යුරෝපයේ ප්‍රචලිත භාවයට පත් ක්‍රමය ලෙසින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ දින දසුන් යුගය ඇරඹීම හා සමගය.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]