සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ශ්‍රී ලාංකික මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
{{{subject_name}}}
ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය
පළාත
අනුරූපී පරිපාලන
දිස්ත්‍රික්ක(ය)
මැතිවරණ
කොට්ඨාශ
ඡන්දදායකයන්
ජනගහනය
වර්ග ප්‍රමාණය
මන්ත්‍රීවරුන් ගණන
මන්ත්‍රීවරුන්