සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ආයතනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
name
ආයතන නාමයtrading_name
ස්වදේශ නාමයnative_name
රෝම අකුරෙන් නාමයromanized_name
පෙර නාමයformer_name
වර්ගයtype
පෙර තත්ත්වයtraded_as
ISINISIN ISIN
රැකීරක්ෂාindustry
වර්ගයgenre
අවසානයfate
පූර්වගාමියාpredecessor [or] predecessors
අනුප්‍රාප්තිකයාsuccessor [or] successors
ස්ථාපිත කළේfoundation
ආරම්භකයා/යන්founder [or] founders
අභාවයට ගියේdefunct
ප්‍රධාන කාර්යාලයlocation, location_city, location_country
ඛණ්ඩාංකcoordinates
පිහිටුම් ගණනlocations
සේවා සැපයුම් ප්‍රදේශarea_served
ප්‍රධානීන්key_people
නිපැයුම්products
වර්ගbrands
අවසාන නිෂ්පාදනයproduction
සේවාservices
ආදායමrevenue
මෙහෙයුම් ආදායමoperating_income
ශුද්ධ ආදායමnet_income
පාලක මණ්ඩලය යටතේ වත්කම්aum
මුළු වත්කමassets
සමකොටස්equity
අයිතිකරුවන්owner [or] owners
සාමාජිකයන්members
සේවකයන්num_employees
මව් සමාගමparent
අංශdivisions
අනු ආයතනsubsid
වෙබ් අඩවියwebsite
Footnotes / references
footnotes

This template is used to create an infobox in an article about a company.

Usage[සංස්කරණය]

To use this template in an article, copy the template below, then paste the template into an article.

All parameters are optional – those you do not populate with data will not show up in the infobox when the article is saved.

You must remove both the <!-- and --> characters that surround certain entries in order for the data you enter to appear in the published article.

{{තොරතුරුකොටුව ආයතනය
| name = 
| logo = 
| logo_size =
| logo_alt =
| logo_caption = 
| logo_padding =
| image = 
| image_size =
| image_alt =
| image_caption = 
| trading_name = 
| native_name = 
| native_name_lang =  <!-- Use ISO 639-1 code, e.g. "fr" for French. For multiple names in different languages, use {{lang|[code]|[name]}}. -->
| romanized_name = 
| former_name = 
| type = 
| traded_as = 
| ISIN =
| industry = 
| genre =        <!-- Only used with media and publishing companies -->
| fate = 
| predecessor =     <!-- or: | predecessors = -->
| successor =      <!-- or: | successors = -->
| foundation =     <!-- [if known: {{start date|YYYY|MM|DD}} in] [city], [country] -->
| founder =       <!-- or: | founders = -->
| defunct =       <!-- {{end date|YYYY|MM|DD}} -->
| location_city = 
| location_country = 
| coordinates =
| locations =      <!-- Number of locations -->
| area_served = 
| key_people = 
| products = 
| brands = 
| production = 
| services = 
| revenue = 
| operating_income = 
| net_income = 
| aum =         <!-- Only for financial-service companies -->
| assets = 
| equity = 
| owner =        <!-- or: | owners = -->
| members =
| num_employees = 
| parent = 
| divisions = 
| subsid = 
| website =       <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes = 
| intl =        <!-- "true" or "yes" if company is international, otherwise omit -->
| bodystyle = 
}}

Parameters[සංස්කරණය]

Do not erase parameters that could logically apply now or in the future because you do not yet have data (such as financial results) or because the parameter does not apply today (such as defunct date), except the genre parameter, which pertains only to publishing companies, and the aum parameter, which applies only to financial services companies. You may erase a parameter if it can never logically be applicable. The intl parameter, for example, only applies to companies based outside the United States and can therefore be erased from articles about United States-based companies.

Note that the examples below are for demonstration purposes only and do not necessarily reflect actual data.

name
The full, legal name of the company, correctly reproducing punctuation and abbreviations or lack thereof. The full legal name of the company may be different from the common name used for the article title.
Examples: Caterpillar Inc., General Electric Company, Microsoft Corporation
logo
The company's current, primary wordmark and/or logo. Use the logo of the legal entity that is the subject of the article; the logo used may be different from the logo used on consumer products, particularly if the article is about a parent company or holding company.
For companies that use both a wordmark and a logo, upload a file that shows the two in combination if the combined form serves as the company's primary identity mark.
For a wordmark example, see Google; for a logo example, see Apple Inc.; for a combined logo and wordmark example see Altria.
Upload a wordmark/logo graphic using the organization logo upload form. Note: uploading trademarked corporate logos by other means or uploading corporate logos to Wikimedia Commons is likely to result in deletion of the logo.
Format: logo.png
logo_caption
Descriptive information for the logo, if necessary. Rarely used.
Example: Logo used from 1942 to 1966
trading_name
Trade name, doing business as, d/b/a or fictitious business name under which a company presents itself to the public. This parameter is used only when the company has a legally registered trade name that is different from the company's full, legal name.
Example: In the Verizon Wireless article, the "name" parameter is "Cellco Partnership" because that is the full, legal name of the company. However, Cellco Partnership does business as "Verizon Wireless" and you would enter Verizon Wireless in the "trading name" field.
native_name
The full, legal non-English name of the company as it appears in the company's home country language, correctly reproducing punctuation and abbreviations or lack thereof. For extended syntax for Chinese and Korean names, see the embedding section.
Examples: ETA SA Manufacture Horlogère Suisse, Нефтяна́я Компа́ния Ю́КОС.
romanized_name
Native name in Latin script. Use only if the company is based in a non-English speaking country and it has no official rendering of native name in Latin script. If the official rendering of native name in Latin script exists, use |native_name= parameter instead and omit this non-Latin names entirely.
former_name
type
Type of company, wikilinked. Use the ownership parameter to list ownership percentages for private companies and joint ventures, if applicable.
Examples: [[Public company|Public]] OR [[Privately held company|Private]]
traded_as
The stock exchange(s) and stock ticker symbol(s) of publicly traded companies, using stock ticker templates. Information about the company's status as a component of a major index can also be added. If there is more than one entry, use {{ubl}} to format the entries. A list of available stock ticker symbol templates is available at Category:Ticker symbol templates.
Examples: {{NYSE|DLB}} OR {{ubl|{{NASDAQ|MSFT}}|{{SEHK|4338}}|[[Dow Jones Industrial Average]] component|[[NASDAQ-100]] component|[[S&P 500]] component}}
ISIN
industry
Primary industry(s) in which the company operates, listed alphabetically. If the company offers goods and/or services in more than one industry, use {{ubl}} to format the entries.
Example: Appliance manufacturing OR {{ubl|Electronics design|Electronics distribution|Entertainment}}
genre
Genres of works published by the company, listed alphabetically and wikilinked.
This parameter is used for publishing and media companies only. If this parameter is filled, consider using {{Infobox publisher}} instead, unless the company is notable for more than publishing. If the article subject is not a publishing or media company, delete this parameter from the article. If there is more than one entry, use {{ubl}} to format the entries.
Example: [[Fiction]] OR {{ubl|[[Biography|Biographies]]|[[Science fiction]]|[[Western fiction|Westerns]]}}
fate[lower-alpha 1]
The reason a company became defunct or the change type and the full legal name of the acquiring or merging entity, correctly reproducing punctuation and abbreviations or lack thereof.
Examples: Acquired by Cisco Systems, Inc. OR Bankrupted OR Dissolved OR Merged with Thompson Corporation
predecessor
The full, legal name(s) of any predecessor(s) of the company, correctly reproducing punctuation and abbreviations or lack thereof. If the article subject exists as the result of the merger of two or more legal entities, list the predecessors alphabetically, using {{ubl}} to format the entries. Aliases are {{{predecessors}}}, {{{Predecessor}}}.
Examples: Apple Computer Inc. OR {{ubl|[[C. L. Best|C. L. Best Tractor Company]]|[[Holt Manufacturing Company]]}}
successor[lower-alpha 1]
The full, legal name(s) of any successor(s) of the company, correctly reproducing punctuation and abbreviations or lack thereof. If the article subject has two or more successors, list the successors alphabetically, using {{ubl}} to format the entries. Alias {{{successors}}}.
Examples: [[Apple, Inc.]] OR {{ubl|[[The People's Corporation of Judea]]|[[Splitters, Inc.]]}}
foundation
Location and date of the company's founding (establishment). Use {{Start date}} for the date. Location may be in the format of [[City, State or Province]], Country, or simply [[City]], Country if a subnational unit is not conventionally given. Use the most-recognizable names in English; link only the lowest-level independent component of the location. Per WP:OVERLINK, do not wikilink the country. Per WP:Manual of Style (icons), do not use flag icons; flag icons place an unnecessary emphasis on nationality and can be misleading.
Examples: [[Teaneck, New Jersey]], United States ({{Start date|1975|04|27}}); [[Malmö]], Sweden ({{Start date|1925|12|02}})
founder
Entrepreneur(s) who founded the company. List the founders alphabetically by surname. Use {{ubl}} to format the entries. Wikilink the names of founders who are notable as defined by Wikipedia. Alias {{{founders}}}.
Example: Thomas Oliver OR {{ubl|[[Paul Allen]]|[[Bill Gates]]}}
defunct[lower-alpha 1]
Date (at least year, more specific if known) that the company became defunct (legally dissolved). Use {{End date}} for the date.
Examples: {{End date|2000}} or {{End date|2000|06|30}}
location_city
Current city, or city and state/province, of the company's headquarters. Use the location's most-recognizable name in English; link only the lowest-level independent component of the location (if not already wikilinked in the foundation parameter). May be in the format of [[City, State or Province]], or simply [[City]] if a subnational unit is not conventionally given. If this parameter is used, also populate location_country. Do not provide a street address, except in the rare case that the location, for example the corporate campus, is independently notable.
Examples: [[Redmond, Washington]] OR [[Nuremberg]]
location_country
Current country of the company's headquarters. Use its most-recognizable name in English, but do not wikilink the country per WP:OVERLINK. Do not use flag icons, per WP:Manual of Style (icons). If this parameter is used, also populate location_city.
Example: Germany.
coordinates
locations
Number of locations the company has physical properties, expressed as a number, followed by the property type, then the applicable year in parentheses.
Example: 815 stores (2011)
area_served
Geographic area(s) in which the company does business. Use the largest geographic area(s) that apply. If, for example, a company does business in every province in Canada, list Canada, do not list each province. Do not wikilink if it would be redundant with the linking in a previous parameter, such as foundation or location_country. If there is more than one entry, list them alphabetically and use {{ubl}} to format the entries.
Examples: Worldwide OR North America OR [[New York metropolitan area]] OR {{ubl|[[Contiguous United States]]|[[Puerto Rico]]|[[United States Virgin Islands]]}}
key_people
Up to four key individuals closely associated with the company. If there is more than one entry, use {{ubl}} to format the entries. List the figures in order of organizational role importance. Give job title(s) in parentheses (round brackets); these job titles are capitalized per WP:Manual of Style (capital letters) because they follow the name. If a founder is already listed in the founder parameter, do not list them again here as a founder; you may however list them along with their job title (Chairman, President, etc.)
Generally list prominent, current executives within the company holding key positions such as chairman, chief executive officer, president, VP of design, etc., but do not list roles below chief officer level if they are not notable. Do include top executives even not individually notable, but do not wikilink them.
Use popular names rather than formal names if the key figure has an existing Wikipedia article.
It may be appropriate add, at the end, past executives who played an especially prominent role in the company's history .
For defunct companies, list the most prominent former executives.
Example: {{ubl|[[Tim Cook]] ([[Chief executive officer|CEO]])|[[Arthur D. Levinson]] ([[Chairman]])|[[Jonathan Ive]] ([[Senior vice-president|SVP]] of [[Industrial Design]])|[[Steve Jobs]] (Chairman, 1976-1985, 2011; CEO, 1997–2011)}}
products
A representative selection of the company's well known current and/or former products, listed alphabetically. If there is more than one entry, use {{ubl}} to format the entries.
Examples: {{ubl|[[Microsoft Office]]|[[Microsoft Windows]]}} OR {{ubl|[[Bentley Continental Flying Spur|Continental Flying Spur]]|[[Bentley Continental GT|Continental GT]]|[[Bentley Mulsanne (2010)|Mulsanne]]}}
brands
Brand names/ imprints used by the company, if different to the company name
production
The number of units produced in the most recent year and the year prior, stating the year in parentheses. Indicate what is being measured, such as vehicles, units or devices. You may include an indicator icon to indicate the change compared to the previous year; to avoid confusion, place the indicator before the number. Please note that this is intended to depict the direction of change compared to the previous year, not the actual numerical change in value.
Example: {{ubl|{{increase}} 2,856 vehicles (2011)|2,177 vehicles (2010)}}
services
A representative selection of the company's well known current and/or former services offered, listed alphabetically. If there is more than one entry, use {{ubl}} to format the entries.
Example: {{ubl|[[Financial services|Financing]]|[[Insurance]]|[[Maintenance, repair and operations|Maintenance]]|[[Training]]}}
revenue
All income that the company receives from its normal business activities, usually from the sale of goods and services to customers in the most recent year and the year prior, indicating the years in parentheses. (Revenue is referred to as "turnover" in the United Kingdom.) Wikilink the currency unit and indicate country for common currency units like "dollar".
Example: {{ubl|{{increase}}US$512,256,128,064 (2011)|US$412,552,687,117 (2010)}}
operating_income
Total earnings before interest and taxes recognized by the company in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable years in parentheses.
Example: {{ubl|{{decrease}}US$256,128,064,032 (2011)|US$382,456,778,010 (2010)}}
net_income
Net income or profit (revenue minus costs) realized by the company in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable years in parentheses.
Example: {{ubl|{{steady}}US$128 million (2011)|US$128 million (2010)}}
aum
The company's total assets under management (AUM) in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable years in parentheses.
This entry is used for financial services companies only. If the article subject is not a financial services company, delete this parameter from the article.
Example: {{ubl|{{increase}}US$213.5 million (2011)|US$175.8 million (2010)}}
assets
Total assets controlled by the company in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable year s in parentheses.
Example: {{ubl|{{decrease}}US$64,032,016 (2011)|US$82,456,375 (2010)}}
equity
Total equity or net worth held in the company; shareholder equity for public companies.
Example: {{ubl|{{increase}}US$32,016,008,004 (2011)|US$29,752,528,004 (2010)}}
owner
Use this parameter to list ownership percentages for private companies owned by a few key individuals or to list ownership percentages for joint ventures, if applicable. Do not use this field for publicly traded companies. When listing a company as an owner, use the full legal name of the entity that holds the ownership stake in the article's subject company. List the owners alphabetically and use {{ubl}} to format the entries. Alias {{{owners}}}.
Example: {{ubl|[[Richemont|Compagnie Financière Richemont S.A.]] (50%)|[[Polo Ralph Lauren|Polo Ralph Lauren Corporation]] (50%)}}
num_employees
Total number of people employed by the company in the most recent year and the year prior, with the applicable years in parentheses. To separate thousands (e.g. 12,200; 5,200) please use a comma (,) instead of a full stop (.) per WP:MOSNUM.
Example: {{ubl|{{steady}}127 (2011)|127 (2010)}}
parent
If the article's subject is a subsidiary of a holding company or parent company, list the full, legal name of the parent company, correctly reproducing punctuation and abbreviations or lack thereof.
Example, in the case of Solar Turbines Incorporated: [[Caterpillar Inc.]]
divisions
The primary functional or operational business divisions of a company, listed alphabetically. These divisions align with the internal organizational structure of the company and may or may not align with the company's legally incorporated subsidiaries. If there is more than one entry, use {{ubl}} to format the entries. If there are more than five divisions and the article body lists them or discusses them, consider linking to that part of the article rather than listing them in the infobox.
Example, for a fictional telecom corporation:{{ubl|Business sales|Consumer sales|Information technologies|Network|Regulatory|Finance}}
subsid
The primary legally incorporated subsidiaries owned by the company, listed alphabetically. Use the full, legal name of each subsidiary, correctly reproducing punctuation and abbreviations or lack thereof. Wikilink each subsidiary that has its own unique article. For publicly traded companies, a list of subsidiaries is disclosed in the company's annual report. If there is more than one entry, use {{ubl}} to format the entries. If there are more than five subsidiaries and the article body lists them or discusses them, consider linking to that part of the article rather than listing them in the infobox.
Example, for Caterpillar Inc.: {{ubl|Caterpillar Financial Services Corporation|Caterpillar Marine Power Systems|[[Perkins Engines Co. Limited]]|[[Progress Rail Services Corporation]]}}
website
Top level URL of the company's website, using the {{URL}} template. Do not include the leading www. unless the URL will not resolve without it.
Examples: {{URL|caterpillar.com}}
footnotes
Use to list citations that validate the data in the infobox and/or to note information about the terms, names and figures used in the infobox.
intl
Enter yes in the data area to change some labels from U.S. terminology to international terminology. If the company is based in the United States, remove this parameter.
bodystyle
See {{Infobox/doc}}. Example: can be used to set width of Infobox to 28 em with:
bodystyle = width:28em;

Instructions for the financial results parameters[සංස්කරණය]

The revenue, operating_income, net_income, aum, assets and equity are used to record a company's financial information.

Wikilink the first occurrence of the currency unit. This is usually in the |revenue= parameter.

Each parameter entry should include three elements: an indicator icon, the results of the most recent fiscal year and the results of the previous fiscal year.

Example: {{ubl|{{increase}} US$128,064,032 (2011)|US$111,586,447 (2010)}}

Indicator icons[සංස්කරණය]

You may include an indicator icon to indicate the change compared to the previous fiscal year; to avoid confusion, place the indicator before the number. Please note that this is intended to depict the direction of change compared to the previous year, not the actual numerical change in value.

{{increase}}, Steady {{steady}}, or {{decrease}}
Examples:
{{ubl|{{increase}} US$128,064,032 (2011)|US$111,586,447 (2010)}}
{{ubl|{{steady}} US$128,000,000 (2011)|US$128,000,000 (2010)}}
{{ubl|{{decrease}} US$111,586,447 (2011)|US$128,064,032 (2010)}}
Which display as:
 • US$128,064,032 (2011)
 • US$111,586,447 (2010)
 • Steady US$128,000,000 (2011)
 • US$128,000,000 (2010)


 • US$111,586,447 (2011)
 • US$128,064,032 (2010)

Consistent notation[සංස්කරණය]

There are different ways to record financial results that are in the millions or billions of dollars. Pick one and use it consistently in all parameters. If using billions, always wikilink the first occurrence as [[1,000,000,000|billion]]s, since "billion" has more than one meaning. Use &nbsp; to prevent wrapping between elements of the numbers, per WP:Manual of Style (dates and numbers).

Do not express results as a decimal such as {{increase}} US$.963&nbsp;billion (2010). Instead choose a notation that will allow you to express all results for the period in whole numbers.

In this example use {{increase}} US$963&nbsp;million (2010) or {{increase}} US$963,000,000 (2010) and apply your choice to all the financial results consistently.

Examples

Exact dollars

| revenue     = {{ubl|{{increase}} US$42,588,363,000 (2011)|US$31,127,556,602 (2010)}}
| operating_income = {{ubl|{{increase}} US$3,963,082,345 (2011)|US$3,144,535,447 (2010)}}
| net_income    = {{ubl|{{increase}} US$2,700,376,442 (2011)|US$2,223,224,071 (2010)}}
| assets      = {{ubl|{{increase}} US$64,020,364,188 (2011)US$59,883,175,007 (2010)}}
| equity      = {{ubl|{{increase}} US$10,863,945,862 (2011)US$10,802,835,119 (2010)}}

or

Rounded billions

| revenue     = {{ubl|{{increase}} [[United States dollar|US$]]42.588&nbsp;billion (2011)|US$41.754&nbsp;billion (2010)}}
| operating_income = {{ubl|{{increase}} US$3.963&nbsp;billion (2011)|US$3.258&nbsp;billion (2010)}}
| net_income    = {{ubl|{{increase}} US$2.700&nbsp;billion (2011)|US$2.615&nbsp;billion (2010)}}
| assets      = {{ubl|{{increase}} US$64.020&nbsp;billion (2011)|US$59.878&nbsp;billion (2010)}}
| equity      = {{ubl|{{increase}} US$10.864&nbsp;billion (2011)|US$10.111&nbsp;billion (2010)}}

or

Rounded millions

| revenue     = {{ubl|{{increase}} US$42,588&nbsp;million (2011)|US$41,754&nbsp;million (2010)}}
| operating_income = {{ubl|{{increase}} US$3,963&nbsp;million (2011)|US$3,258&nbsp;million (2010)}}
| net_income    = {{ubl|{{increase}} US$2,700&nbsp;million (2011|US$2,615&nbsp;million (2010)}}
| assets      = {{ubl|{{increase}} US$64,020&nbsp;million (2011)|US$59,878&nbsp;million (2010)}}
| equity      = {{ubl|{{increase}} US$10,864&nbsp;million (2011)|US$10,111&nbsp;million (2010)}}

but not

Do not use an inconsistent mix of the three styles depicted in the examples above. Below is an example of undesirable, inconsistent notation.

| revenue     = {{ubl|{{increase}} US$42,588&nbsp;million (2011)|US$$41,754&nbsp;million (2010)}}
| operating_income = {{ubl|{{increase}} US$.963&nbsp;billion (2011)|US$3.258&nbsp;billion (2010)}}
| net_income    = {{ubl|{{increase}} US$2,700,376,442 (2011)|US$2,223,224,071 (2010)}}
| assets      = {{ubl|{{increase}} US$64,020&nbsp;million (2011)|US$59,878&nbsp;million (2010)}}
| equity      = {{ubl|{{increase}} US$10,864,445,862&nbsp;billion (2011)|US$10,802,835,119 (2010)}}

Embedding[සංස්කරණය]

Many different templates can be embedding within this template. For example, to add a Korean name, use {{Infobox name module}} as follows

The Corporation Company
හංගුල්Hangul
හන්ජාHanja
Revised RomanizationRevised Romanization
මැකූන්–රයිෂවර්McCune–Reischauer
වර්ගයPublic
{{තොරතුරුකොටුව ආයතනය
| name       = The Corporation Company
{{Infobox name module
| hangul = Hangul
| hanja = Hanja
| rr = Revised Romanization
| mr = McCune–Reischauer
}}
| logo       = 
| caption     = 
| type       = [[Public company|Public]]
| ...
}}

Examples[සංස්කරණය]

The Corporation Company
වර්ගයPublic
පෙර තත්ත්වය
රැකීරක්ෂාPublishing
වර්ගයCorporate histories
ස්ථාපිත කළේNew York City, United States (මැයි 25, 1900 (1900-05-25))
ආරම්භකයා/යන්
 • Wikiped Wikiad
 • William Williamson
ප්‍රධාන කාර්යාලයSeattle, United States
පිහිටුම් ගණන300 stores (2011)
සේවා සැපයුම් ප්‍රදේශNorth America
ප්‍රධානීන්
නිපැයුම්
 • Books
 • Magazines
අවසාන නිෂ්පාදනය
 • 57 histories (2011)
 • 43 histories (2010)
සේවා
 • Literary archiving
 • Literary restoration
ආදායම
 • US$500 million (2011)
 • US$432 million (2010)
මෙහෙයුම් ආදායම
 • Steady US$350 million (2011)
 • US$350 million (2010)
ශුද්ධ ආදායම
 • US$50 million (2011)
 • US$61 million (2010)
මුළු වත්කම
 • US$1,500 million (2011)
 • US$1,757 million (2010)
සමකොටස්
 • US$950 million (2011)
 • US$858 million (2010)
සේවකයන්
 • 1,500 (2011)
 • 1,256 (2010)
මව් සමාගමMega Corporation Inc.
අංශ
 • TCC Company Histories
 • TCC Magazine Services
අනු ආයතන
 • Restored Book Corporation
 • Super Archives, Ltd.
වෙබ් අඩවියexample.com
Footnotes / references
[1] [2]
{{තොරතුරුකොටුව ආයතනය
| name       = The Corporation Company
| logo       = [[File:Example.png|160px]]
| caption     = 
| type       = [[Public company|Public]]
| traded_as    = {{ubl|{{NYSE2|TCC1}}|{{TYO2|TCC1}}}}
| genre      = Corporate histories
| fate       = 
| predecessor   = 
| successor    = 
| foundation    = New York City, United States ({{Start date|1900|05|25}})
| founder     = {{ubl|Wikiped Wikiad|William Williamson}}
| defunct     = 
| location_city  = [[Seattle]]
| location_country = United States
| locations    = 300 stores (2011)
| area_served   = North America
| key_people    = {{ubl|Wikiped Wikiad ([[Chairman]])|Waldo Wikiad ([[Chief executive officer|CEO]])}}
| industry     = [[Publishing]]
| products     = {{ubl|Books|Magazines}}
| production    = {{ubl|{{increase}} 57 histories (2011)|43 histories (2010)}}
| services     = {{ubl|Literary archiving|Literary restoration}}
| revenue     = {{ubl|{{increase}} US$500 million (2011)|US$432 million (2010)}}
| operating_income = {{ubl|{{steady}} US$350 million (2011)|US$350 million (2010)}}
| net_income    = {{ubl|{{decrease}} US$50 million (2011)|US$61 million (2010)}}
| assets      = {{ubl|{{decrease}} US$1,500 million (2011)|US$1,757 million (2010)}}
| equity      = {{ubl|{{increase}} US$950 million (2011)|US$858 million (2010)}}
| owner      = 
| num_employees  = {{ubl|{{increase}}1,500 (2011)|1,256 (2010)}}
| parent      = Mega Corporation Inc.
| divisions    = {{ubl|TCC Company Histories|TCC Magazine Services}}
| subsid      = {{ubl|Restored Book Corporation|Super Archives, Ltd.}}
| homepage     = {{URL|example.com}}
| footnotes    = {{Sfn|Johnson|2010|p=35}} {{Sfn|Hancock|2008|p=58}}
}}
 1. Johnson 2010, p. 35.
 2. Hancock 2008, p. 58.


Wikiand Financial, Inc.
වර්ගයPrivate
රැකීරක්ෂාInvestment services
අවසානයAcquired (January 19, 2010)
පූර්වගාමියාWilson Wikiana & Company Ltd.
අනුප්‍රාප්තිකයාWikianian & Wikianian Finances Unlimited
ස්ථාපිත කළේEdinburgh, Scotland (ජුනි 22, 1930 (1930-06-22))
ආරම්භකයා/යන්William Wikiand
අභාවයට ගියේඔක්තෝබර් 19, 2010 (2010-10-19)
ප්‍රධාන කාර්යාලයLondon, United Kingdom
පිහිටුම් ගණන350 branch banks (2009)
සේවා සැපයුම් ප්‍රදේශ
 • England
 • Scotland
ප්‍රධානීන්
නිපැයුම්
 • 24/7 Auto Loan
 • Life Plus life insurance
 • Money Market Premier account
සේවා
ආදායම
 • 326,810,243 (2011)
 • €297,858,401 (2010)
මෙහෙයුම් ආදායම
 • €185,967,452 (2011)
 • €189,110,282 (2010)
ශුද්ධ ආදායම
 • €47,698,713 (2011)
 • €57,119,020 (2010)
පාලක මණ්ඩලය යටතේ වත්කම්
 • €1,127,284,951 (2011)
 • €1,001,882,176 (2010)
මුළු වත්කම
 • €981,357,912 (2011)
 • €1,070,557,019 (2010)
සමකොටස්
 • €924,801,752 (2011)
 • €772,543,189 (2010)
අයිතිකරුවන්
 • Doha Partners Limited (51.5%)
 • Wikiad Trust Ltd.
 • (20.5%)
 • Zede Unlimited (28%)
සේවකයන්
 • Steady1,520 (2011)
 • 1,520 (2010)
අනු ආයතන
 • Wikiand Loans Unlimited
 • Wikiand Mortgages Limited
 • Wikiand Real Property Ltd.
වෙබ් අඩවියexample.com
Footnotes / references
[1] [2]
{{තොරතුරුකොටුව ආයතනය
| name       = Wikiand Financial, Inc.
| logo       = [[File:Example.png|160px]]
| caption     = 
| type       = [[Private company|Private]]
| traded_as    = 
| fate       = [[Takeover|Acquired]] (January 19, 2010)
| predecessor   = Wilson Wikiana & Company Ltd.
| successor    = Wikianian & Wikianian Finances Unlimited
| foundation    = [[Edinburgh]], Scotland ({{Start date|1930|06|22}})
| founder     = William Wikiand
| defunct     = {{End date|2010|10|19}}
| location_city  = London
| location_country = United Kingdom
| locations    = 350 branch banks (2009)
| area_served   = {{ubl|England|Scotland}}
| key_people    = {{ubl|William Wikiand ([[Chairman]])|Robert Wikiand ([[Chief executive officer|CEO]])}}
| industry     = [[Investment|Investment services]]
| products     = {{ubl|24/7 Auto Loan|Life Plus life insurance|Money Market Premier account}}
| production    = 
| services     = {{ubl|[[Banking]]|[[Financing]]|[[Insurance]]}}
| revenue     = {{ubl|{{increase}} [[Euro|€]]326,810,243 (2011)|€297,858,401 (2010)}}
| operating_income = {{ubl|{{increase}} €185,967,452 (2011)|€189,110,282 (2010)}}
| net_income    = {{ubl|{{decrease}} €47,698,713 (2011)|€57,119,020 (2010)}}
| aum       = {{ubl|{{increase}} €1,127,284,951 (2011)|€1,001,882,176 (2010)}}
| assets      = {{ubl|{{decrease}} €981,357,912 (2011)|€1,070,557,019 (2010)}}
| equity      = {{ubl|{{increase}} €924,801,752 (2011)|€772,543,189 (2010)}}
| owner      = {{ubl|Doha Partners Limited (51.5%)|Wikiad Trust Ltd.|(20.5%)|Zede Unlimited (28%)}}
| num_employees  = {{ubl|{{steady}}1,520 (2011)|1,520 (2010)}}
| parent      = 
| divisions    = 
| subsid      = {{ubl|Wikiand Loans Unlimited|Wikiand Mortgages Limited|Wikiand Real Property Ltd.}}
| homepage     = {{URL|example.com}}
| footnotes    = {{Sfn|Lincoln|2008|p=378}} {{Sfn|Adams|2009|pp=27-29}}
| intl       = yes
}}
 1. Lincoln 2008, p. 378.
 2. Adams 2009, pp. 27-29.

Resources[සංස්කරණය]

Company and financial info
 • Datamonitor—Provides free company profiles including descriptions, headquarter address, website address, employees, revenue and other financial data, industry categorization, and more. Additional data is available from purchasable company profiles.
 • Yahoo! Finance—Provides revenue [Revenue (ttm)], operating_income [Operating Cash Flow (ttm)] and net_income [Net Income Avl to Common (ttm)] data, plus various other information. Enter the ticker symbol or find company name, then click on the "Key Statistics" link in the left column. Yahoo! also operates websites in many locations worldwide, links to which are located at the bottom of the web page.
 • Hoover's—Provides revenue and net_income data. Also provides num_employees figures.
 • Many companies also provide annual financial reports as downloadable PDF files in the "investor relations" section of their website. Financial figures are typically found in the last half of an annual report.
Stock info

A list of available stock ticker symbol templates is available at Category:Ticker symbol templates.

Stock ticker symbols for publicly traded companies can be looked-up on the website of the exchange on which the companies stock is traded.

In the United States:

In Germany:

In Japan:

In the United Kingdom:

 • LSE stock ticker template: {{LSE|SYMBOL}}

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the organisation's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the organisation has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE)

If the organisation has a URL, use {{URL}}

If the organisation has a "coordinates" field, use {{Coord}} to include a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

Notes[සංස්කරණය]

 1. 1.0 1.1 1.2 This parameter is used only for a defunct company.

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for තොරතුරුකොටුව ආයතනය

An infobox for companies

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
namename company_name

The full, legal name of the company, correctly reproducing punctuation and abbreviations or lack thereof. The full legal name of the company may be different from the common name used for the article title.

Default
(PAGENAME)
Stringoptional
native_namenative_name

The full, legal non-English name of the company as it appears in the company's home country language, correctly reproducing punctuation and abbreviations or lack thereof.

Stringoptional
native_name_langnative_name_lang

Sets the lang attribute for the native name, use two letter ISO 639‑1 codes like 'fr'.

Stringoptional
romanized_nameromanized_name

Native name in Latin script. Use only if the company is based in a non-English speaking country and it has no official rendering of native name in Latin script. If the official rendering of native name in Latin script exists, use the 'native_name' parameter instead and omit this non-Latin names entirely.

Stringoptional
trading_nametrading_name

Trade name, doing business as, d/b/a or fictitious business name under which a company presents itself to the public. This parameter is used only when the company has a legally registered trade name that is different from the company's full, legal name.

Stringoptional
logologo company logo

The company's current, primary wordmark and/or logo. e.g. 'logo.png'. Use the logo of the legal entity that is the subject of the article; the logo used may be different from the logo used on consumer products, particularly if the article is about a parent company or holding company. Upload a wordmark/logo graphic using the organization logo upload form. Note: uploading trademarked corporate logos by other means or uploading corporate logos to Wikimedia Commons is likely to result in deletion of the logo.

Stringoptional
logo_sizelogo_size

Stringoptional
altalt

Alt text for the logo.

Stringoptional
captioncaption

Descriptive information for the logo, if necessary. Rarely used. Example: 'Logo used from 1942 to 1966'

Stringoptional
typetype company_type

Type of company, wikilinked. Use the ownership parameter to list ownership percentages for private companies and joint ventures, if applicable. Examples: [[Public company|Public]] OR [[Privately held company|Private]]

Page nameoptional
traded_astraded_as

The stock exchange and stock ticker symbols of publicly traded companies, using stock ticker templates. Information about the company's status as a component of a major index can also be added. If there is more than one entry, use {{ubl}} to format the entries. A list of available stock ticker symbol templates is available at [[Category:Ticker symbol templates]]. Examples: {{NYSE|DLB}} OR {{ubl|{{NASDAQ|MSFT}}|{{SEHK|4338}}|[[Dow Jones Industrial Average]] component|[[NASDAQ-100]] component|[[S&P 500]] component}}

Stringoptional
ISINISIN

International Securities Identification Number

Stringoptional
predecessorpredecessor predecessors Predecessor

The full, legal names of any predecessors of the company, correctly reproducing punctuation and abbreviations or lack thereof. If the article subject exists as the result of the merger of two or more legal entities, list the predecessors alphabetically, using {{ubl}} to format the entries. Examples: Apple Computer Inc. OR {{ubl|[[C. L. Best|C. L. Best Tractor Company]]|[[Holt Manufacturing Company]]}}

Stringoptional
successorsuccessor successors

The full, legal name(s) of any successor(s) of the company, correctly reproducing punctuation and abbreviations or lack thereof. If the article subject has two or more successors, list the successors alphabetically, using {{ubl}} to format the entries. Examples: [[Apple, Inc.]] OR {{ubl|[[The People's Corporation of Judea]]|[[Splitters, Inc.]]}}

Stringoptional
foundationfoundation

Location and date of the company's founding (establishment). Use {{Start date}} for the date. Location may be in the format of [[City, State or Province]], Country, or simply [[City]], Country if a subnational unit is not conventionally given. Use the most-recognizable names in English; link only the lowest-level independent component of the location. Per WP:OVERLINK, do not wikilink the country. Per WP:Manual of Style (icons), do not use flag icons; flag icons place an unnecessary emphasis on nationality and can be misleading. Examples: [[Teaneck, New Jersey]], United States ({{Start date|1975|04|27}}); [[Malmö]], Sweden ({{Start date|1925|12|02}})

Stringoptional
founderfounder founders

Entrepreneur(s) who founded the company. List the founders alphabetically by surname. Use {{ubl}} to format the entries. Wikilink the names of founders who are notable as defined by Wikipedia. Example: Thomas Oliver OR {{ubl|[[Paul Allen]]|[[Bill Gates]]}}

Stringoptional
defunctdefunct

Date (at least year, more specific if known) that the company became defunct (legally dissolved). Use {{End date}} for the date. Examples: {{End date|2000}} or {{End date|2000|06|30}}

Stringoptional
fatefate

The reason a company became defunct or the change type and the full legal name of the acquiring or merging entity, correctly reproducing punctuation and abbreviations or lack thereof. Examples: Acquired by Cisco Systems, Inc. OR Bankrupted OR Dissolved OR Merged with Thompson Corporation

Stringoptional
locationlocation

Stringoptional
location_citylocation_city

Current city, or city and state/province, of the company's headquarters. Use the location's most-recognizable name in English; link only the lowest-level independent component of the location (if not already wikilinked in the foundation parameter). May be in the format of [[City, State or Province]], or simply [[City]] if a subnational unit is not conventionally given. If this parameter is used, also populate location_country. Do not provide a street address, except in the rare case that the location, for example the corporate campus, is independently notable. Examples: [[Redmond, Washington]] OR [[Nuremberg]]

Stringoptional
location_countrylocation_country

Current country of the company's headquarters. Use its most-recognizable name in English, but do not wikilink the country per WP:OVERLINK. Do not use flag icons, per WP:Manual of Style (icons). If this parameter is used, also populate location_city. Example: Germany.

Stringoptional
locationslocations

Number of locations the company has physical properties, expressed as a number, followed by the property type, then the applicable year in parentheses. Example: 815 stores (2011)

Stringoptional
area_servedarea_served

Geographic area(s) in which the company does business. Use the largest geographic area(s) that apply. If, for example, a company does business in every province in Canada, list Canada, do not list each province. Do not wikilink if it would be redundant with the linking in a previous parameter, such as foundation or location_country. If there is more than one entry, list them alphabetically and use {{ubl}} to format the entries. Examples: Worldwide OR North America OR [[New York metropolitan area]] OR {{ubl|[[Contiguous United States]]|[[Puerto Rico]]|[[United States Virgin Islands]]}}

Stringoptional
key_peoplekey_people

Up to four key individuals closely associated with the company. If there is more than one entry, use {{ubl}} to format the entries. List the figures in order of organizational role importance. Give job title(s) in parentheses (round brackets); these job titles are capitalized per WP:Manual of Style (capital letters) because they follow the name. If a founder is already listed in the founder parameter, do not list them again here as a founder; you may however list them along with their job title (Chairman, President, etc.) Generally list prominent, current executives within the company holding key positions such as chairman, chief executive officer, president, VP of design, etc., but do not list roles below chief officer level if they are not notable. Do include top executives even not individually notable, but do not wikilink them. Use popular names rather than formal names if the key figure has an existing Wikipedia article. It may be appropriate add, at the end, past executives who played an especially prominent role in the company's history. For defunct companies, list the most prominent former executives. Example: {{ubl|[[Tim Cook]] ([[Chief executive officer|CEO]])|[[Arthur D. Levinson]] ([[Chairman]])|[[Jonathan Ive]] ([[Senior vice-president|SVP]] of [[Industrial Design]])|[[Steve Jobs]] (Chairman, 1976-1985, 2011; CEO, 1997–2011)}}

Stringoptional
industryindustry

Primary industry(s) in which the company operates, listed alphabetically. If the company offers goods and/or services in more than one industry, use {{ubl}} to format the entries. Example: Appliance manufacturing OR {{ubl|Electronics design|Electronics distribution|Entertainment}}

Stringoptional
genregenre

Genres of works published by the company, listed alphabetically and wikilinked. This parameter is used for publishing and media companies only. If this parameter is filled, consider using {{Infobox publisher}} instead, unless the company is notable for more than publishing. If the article subject is not a publishing or media company, delete this parameter from the article. If there is more than one entry, use {{ubl}} to format the entries. Example: [[Fiction]] OR {{ubl|[[Biography|Biographies]]|[[Science fiction]]|[[Western fiction|Westerns]]}}

Stringoptional
productsproducts

A representative selection of the company's well known current and/or former products, listed alphabetically. If there is more than one entry, use {{ubl}} to format the entries. Examples: {{ubl|[[Microsoft Office]]|[[Microsoft Windows]]}} OR {{ubl|[[Bentley Continental Flying Spur|Continental Flying Spur]]|[[Bentley Continental GT|Continental GT]]|[[Bentley Mulsanne (2010)|Mulsanne]]}}

Stringoptional
productionproduction

The number of units produced in the most recent year and the year prior, stating the year in parentheses. Indicate what is being measured, such as vehicles, units or devices. You may include an indicator icon to indicate the change compared to the previous year; to avoid confusion, place the indicator before the number. Please note that this is intended to depict the direction of change compared to the previous year, not the actual numerical change in value. Example: {{ubl|{{increase}} 2,856 vehicles (2011)|2,177 vehicles (2010)}}

Stringoptional
servicesservices

A representative selection of the company's well known current and/or former services offered, listed alphabetically. If there is more than one entry, use {{ubl}} to format the entries. Example: {{ubl|[[Financial services|Financing]]|[[Insurance]]|[[Maintenance, repair and operations|Maintenance]]|[[Training]]}}

Stringoptional
revenuerevenue

All income that the company receives from its normal business activities, usually from the sale of goods and services to customers in the most recent year and the year prior, indicating the years in parentheses. (Revenue is referred to as 'turnover' in the United Kingdom.) Wikilink the currency unit and indicate country for common currency units like dollar. Example: {{ubl|{{increase}}US$512,256,128,064 (2011)|US$412,552,687,117 (2010)}}

Stringoptional
operating_incomeoperating_income

Total earnings before interest and taxes recognized by the company in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable years in parentheses. Example: {{ubl|{{decrease}}US$256,128,064,032 (2011)|US$382,456,778,010 (2010)}}

Stringoptional
net_incomenet_income

Net income or profit (revenue minus costs) realized by the company in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable years in parentheses. Example: {{ubl|{{steady}}US$128 million (2011)|US$128 million (2010)}}

Stringoptional
aumaum

The company's total assets under management (AUM) in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable years in parentheses. This entry is used for financial services companies only. If the article subject is not a financial services company, delete this parameter from the article. Example: {{ubl|{{increase}}US$213.5 million (2011)|US$175.8 million (2010)}}

Stringoptional
assetsassets

Total assets controlled by the company in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable year s in parentheses. Example: {{ubl|{{decrease}}US$64,032,016 (2011)|US$82,456,375 (2010)}}

Stringoptional
equityequity

Total equity or net worth held in the company; shareholder equity for public companies. Example: {{ubl|{{increase}}US$32,016,008,004 (2011)|US$29,752,528,004 (2010)}}

Stringoptional
ownerowner owners

Use this parameter to list ownership percentages for private companies owned by a few key individuals or to list ownership percentages for joint ventures, if applicable. Do not use this field for publicly traded companies. When listing a company as an owner, use the full legal name of the entity that holds the ownership stake in the article's subject company. List the owners alphabetically and use {{ubl}} to format the entries. Example: {{ubl|[[Richemont|Compagnie Financière Richemont S.A.]] (50%)|[[Polo Ralph Lauren|Polo Ralph Lauren Corporation]] (50%)}}

Stringoptional
num_employeesnum_employees

Total number of people employed by the company in the most recent year and the year prior, with the applicable years in parentheses. To separate thousands (e.g. 12,200; 5,200) please use a comma (,) instead of a full stop (.) per WP:MOSNUM. Example: {{ubl|{{steady}}127 (2011)|127 (2010)}}

Stringoptional
parentparent

If the article's subject is a subsidiary of a holding company or parent company, list the full, legal name of the parent company, correctly reproducing punctuation and abbreviations or lack thereof. Example, in the case of Solar Turbines Incorporated: [[Caterpillar Inc.]]

Stringoptional
divisionsdivisions

The primary functional or operational business divisions of a company, listed alphabetically. These divisions align with the internal organizational structure of the company and may or may not align with the company's legally incorporated subsidiaries. If there is more than one entry, use {{ubl}} to format the entries. If there are more than five divisions and the article body lists them or discusses them, consider linking to that part of the article rather than listing them in the infobox. Example, for a fictional telecom corporation:{{ubl|Business sales|Consumer sales|Information technologies|Network|Regulatory|Finance}}

Stringoptional
subsidsubsid

The primary legally incorporated subsidiaries owned by the company, listed alphabetically. Use the full, legal name of each subsidiary, correctly reproducing punctuation and abbreviations or lack thereof. Wikilink each subsidiary that has its own unique article. For publicly traded companies, a list of subsidiaries is disclosed in the company's annual report. If there is more than one entry, use {{ubl}} to format the entries. If there are more than five subsidiaries and the article body lists them or discusses them, consider linking to that part of the article rather than listing them in the infobox. Example, for Caterpillar Inc.: {{ubl|Caterpillar Financial Services Corporation|Caterpillar Marine Power Systems|[[Perkins Engines Co. Limited]]|[[Progress Rail Services Corporation]]}}

Stringoptional
homepagehomepage website

Top level URL of the company's website, using the {{URL}} template. Do not include the leading www. unless the URL will not resolve without it. Examples: {{URL|caterpillar.com}}

Stringoptional
footnotesfootnotes

Use to list citations that validate the data in the infobox and/or to note information about the terms, names and figures used in the infobox.

Stringoptional
intlintl

Enter 'yes' in the data area to change some labels from U.S. terminology to international terminology. If the company is based in the United States, remove this parameter.

Stringoptional
bodystylebodystyle

See {{Infobox/doc}}. Example: can be used to set width of Infobox to 28 em with: bodystyle = width:28em;

Stringoptional