සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
{{{title}}}
{{{above}}}
{{{subheader}}}
{{{subheader2}}}
......
{{{image}}}
{{{caption}}}
{{{image2}}}
{{{caption2}}}
......
{{{header1}}}
( or )
{{{label1}}}{{{data1}}}
( or )
{{{data1}}}
{{{header2}}}
( or )
{{{label2}}}{{{data2}}}
( or )
{{{data2}}}
( etc )
{{{below}}}


මෙම සැකිල්ලෙහි අරමුණු භාවිතය වන්නේ මෙටා සැකිල්ලක් ලෙසිනි. එනම් අනෙකුත් සැකිලි සැදීම සඳහා භාවිතා කරන සැකිල්ලක් ලෙසිනි. '