සාකච්ඡාව:ශ්‍රී ලාංකික පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය, 2015

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම පිටුවේ මතවාද ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු බොහෝයි.විකිපීඩියාව යනු මතවාද ඉදිරිපත් කරන තැනක් නොවේ[1]--මේධාවී (talk) 03:47, 26 අගෝස්තු 2015 (යූටීසී)

ඔබගේ තර්කය තවදුරටත් පැහැදිලි කරමින් කුමන විෂයය කරුණු මතවාද ලෙස ඉදිරිපත් කර තිබේදැයි දක්වන්නේ නම් මෙම සංවාදයට දායක විය හැකියි. --- Shwetha (talk) 10:18, 26 අගෝස්තු 2015 (යූටීසී)
  1. Wikipedia is not a blog, Web hosting service, social networking service, or memorial site.