සාකච්ඡාව:විස්තාර මූර්ජනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මා දන්නා පරිදී හා මෙහිද ඇති පරිදි MODULATION යනු මූර්ඡනය මිස මූර්ජනය නොවේ. --- ශ්වෙත (talk) 13:57, 10 ඔක්තොම්බර් 2013 (යූටීසී)

ඔව් නේද? -Lee (talk) 03:11, 11 ඔක්තොම්බර් 2013 (යූටීසී)