සාකච්ඡාව:ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ලිපියෙහි ශීර්ෂය ලකක්‍ෂමන් ලෙසින් යෙදීම වැරැදිය. ලක්‍ෂ්මන් හෝ ලක්ෂ්මන් විය යුතුය. ---- 112.135.203.207 05:29, 4 ජූනි 2010 (යූටීසී)

Page moved as proposed above සමන් (talk) 08:24, 28 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)