සාකච්ඡාව:පුද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නිර්නාමික පරිශීලකයන් විසින් මෙම පිටුව වන්ධල්‍යයට ලක් වන බැවින් මෙය අර්ධ-ආරක්ෂණය කළ යුතු බැව් යෝජනා කරමි. -- ගිල්ගමෙෂ් (talk) 07:35, 26 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

YesY කළා --Lee (talk) 08:03, 26 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]