සාකච්ඡාව:පුණ්‌ණ සහ පයිතගරස්‌

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

lol! Why this shit doesn't get deleted?