ශ්‍රී ලංකාවේ ස‍්වභාවික විපත්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකාව කුණාටු, සුනාමි, ගං වතුර සහ නායයෑම් ස්වභාවික විපත් ලෙස අත්විඳින රටකි.

කුණාටු[සංස්කරණය]

ගං වතුර සහ නායයෑම්[සංස්කරණය]

සුනාමි[සංස්කරණය]

දුර්භික්ෂ[සංස්කරණය]