ශ්‍රී ලංකාවේ පුස්තකාල නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
(ශ්‍රී ලංකාවේ පුස්තකාල ලැයිස්තුව වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

ජාතික පුස්තකාලය[සංස්කරණය]

පුස්තකාලය- නීල වෙබ් අඩවිය

විද්‍යා හා තාක්ෂණ පුස්තකාල[සංස්කරණය]

මහජන පුස්තකාල[සංස්කරණය]

 • අනුරධපුරය මහජන පුස්තකාලය
 • කොළඹ මහජන පුස්තකාලය
 • ගාල්ල මහජන පුස්තකාලය
 • මහනුවර මහජන පුස්තකාලය
 • මතලේ මහජන පුස්තකාලය
 • මහරගම මහජන පුස්තකාලය
 • බෙලිඅත්ත මහජන පුස්තකාලය

පාසැල් පුස්තකාල[සංස්කරණය]

 • ආනන්ද විද්‍යාලය, කොළඹ
 • මහානාම විද්‍යාලය, කොළඹ
 • රාජකීය විද්‍යාලය, කොළඹ
 • ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, මාතලේ
 • බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය, ගම්පහ
 • THOLANGAMUWA MADAYA MHA VIDAYALA

විශ්ව විද්‍යාල පුස්තකාල[සංස්කරණය]

අායතනික පුස්තකාල[සංස්කරණය]

 • මානව සම්පත් කලමණාකරණ අායතන පුස්තකාලය

පුස්තකාල සම්බන්ධ වැදගත් ආයතන[සංස්කරණය]

දේශීය[සංස්කරණය]


විදේශීය[සංස්කරණය]

විමර්ශන[සංස්කරණය]