ශ්‍රී ලංකාවේ අම්පාර කලාපයෙහි රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකාවේ අම්පාර කලාපයෙහි රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව දැක්වීමේදී එය අම්පාර, දමන, ලාහුගල හා උහන යන අධ්‍යාපන කොට්ඨාශ වලට අදාල රජයේ පාසැල් ලැයිස්තු වශයෙන් වෙන් වෙන් වශයෙන් දැක්විය හැකිය.

අම්පාර අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය[සංස්කරණය]

පාසැල් නම පාසැල් ලිපිනය
අඹගහවෙල මහා විද්‍යාලය පරගහකැලේ
අම්පාර දෙමළ මහා විද්‍යාලය උහන පාර, අම්පාර
බණ්ඩාරනායක බාලිකා මහා විද්‍යාලය අම්පාර
ඩී.එස්. සේනානායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය අම්පාර
ගාමිණී මහා විද්‍යාලය අම්පාර
හෑගොඩ ශ්‍රී ඉන්ද්‍රසාර විද්‍යාලය අම්පාර
කල්මුනේ සිංහල මහා විද්‍යාලය පන්සල පාර, කල්මුනේ
කරන්ගාව ජනරජ විද්‍යාලය අම්පාර
කාවන්තිස්ස මහා විද්‍යාලය අම්පාර
කොස්ස්පොල විද්‍යාලය පරගහකැලේ
කොටවෙහෙර විද්‍යාලය පරගහකැලේ
නාමල් තලාව මහා විද්‍යාලය නාමල්ඔය, අම්පාර
නාමල්ඔය විද්‍යාලය නාමල්ඔය, අම්පාර
පරගහකැලේ මහා විද්‍යාලය පරගහකැලේ, අම්පාර
පරාක්‍රම විද්‍යාලය අම්පාර
පොල්වත්ත මහා විද්‍යාලය පොල්වග ජනපදය, අම්පාර
සද්ධාතිස්ස මහා විද්‍යාලය සද්ධාතිස්ස මාවත, අම්පාර
සද්ධාතිස්ස කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය පිරිවෙන පෙදෙස, අම්පාර
වැවින්න විද්‍යාලය වැවින්න, පරගහකැලේ
වේළුසුමන විද්‍යාලය නාමල්ඔය

දමන අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය[සංස්කරණය]

පාසැල් නම පාසැල් ලිපිනය
අළුත් ඇළ විද්‍යාලය දේවාලහිඳ, අම්පාර
බක්මිටියාව විද්‍යාලය බක්මිටියාව, අම්පාර
දමන මහා විද්‍යාලය දමන
දීඝවාපි සිංහල මහා විද්‍යාලය දීඝවාපිය, අම්පාර
දේවාලහිඳ විද්‍යාලය දේවාලහිඳ, අම්පාර
දුටුගැමුණු විද්‍යාලය දීඝවාපිය, අම්පාර
එක්ගල්ඔය විද්‍යාලය දමන
ගල්කන්ද විද්‍යාලය දේවාලහිඳ, අම්පාර
හෙළගම්පුර විද්‍යාලය හිඟුරාන, අම්පාර
හිඳකළුගම විද්‍යාලය පහළලන්ද, අම්පාර
හිඟුරාන මහා විද්‍යාලය හිඟුරාන
කීනවත්ත විද්‍යාලය හිඟුරාන
කිවුලෙගම මහ‍ා විද්‍යාලය වඩිනගල, අම්පාර
කොක්නහර කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය කෙත්සිරිගම, කොක්නහර
කොක්නහර මහා විද්‍යාලය කොක්නහර, අම්පාර
මැදවලලන්ද මහා විද්‍යාලය මැදවලලන්ද
මාන්තොට්ටම මහා විද්‍යාලය තොට්ටම, අම්පාර
මොරගහමුල්ලපල්ලම විද්‍යාලය මොරගහමුල්ලපල්ලම, අම්පාර
මුවන්ගල මහා විද්‍යාලය මුවන්ගල, හිඟුරාන
නීත්තා විද්‍යාලය මඩවලලන්ද, අම්පාර
නුගුණ සද්ධාතිස්ස ප්‍රාථමික පාසැල ඉරක්කමම් බටහිර,අම්පාර
පාදගොඩ විද්‍යාලය පහලලන්ද, අම්පාර
පන්නල්ගම මහා විද්‍යාලය පන්නල්ගම, අම්පාර
සීවලී විද්‍යාලය මොරගහපල්ලම
සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය පැරණිගම, හිඟුරාන
ශ්‍රී රාහුල විද්‍යාලය අම්බලන්ඔය හන්දිය, දමන
ශ්‍රී රේවත විද්‍යාලය දීඝවාපිය
තිඹිරිගොල්ල විද්‍යාලය මඩවලලන්ද, අම්පාර
තොට්ටම විද්‍යාලය මහානාගපුර, අම්පාර
උක්සිරිපුර විද්‍යාලය මුවන්ගල, හිඟුරාන
වඩිනගල විද්‍යාලය වඩිනගල, අම්පාර
වෙහෙරගල විද්‍යාලය 9A ජනපදය, මහානාගපුර, අම්පාර
වැව්සිරිගම විද්‍යාලය පහළලන්ද, අම්පාර
විමලවංස විද්‍යාලය ග්‍රාම 03, හිඟුරාන

ලාහුගල අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය[සංස්කරණය]

පාසැල් නම පාසැල් ලිපිනය
හුලංනුගේ විද්‍යාලය හුලංනුගේ
ලාහුගල මහා විද්‍යාලය පොතුවිල් පාර, ලාහුගල
පානම මහා විද්‍යාලය පානම
පරණගොවිපල විද්‍යාලය පරණගොවිපල, ලාහුගල

උහන අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය[සංස්කරණය]

පාසැල් නම පාසැල් ලිපිනය
අභයපුර විද්‍යාලය පරගහකැලේ
බණ්ඩාරදූව විද්‍යාලය ගෝනගොල්ල, අම්පාර
ඩඩ්ලි සේනානායක විද්‍යාලය ගෝන

ගොල්ල

දෙමටමල්පැලැස්ස විද්‍යාලය උහන
දිවුලන විද්‍යාලය පියංගල, රජගලතැන්න
ගලහිටියගොඩ මහා විද්‍යාලය ගලහිටියගොඩ, උහන
ගලපිටගල මහා විද්‍යාලය ගලපිටගල
ගෝනගල විද්‍යාලය ගලපිටගල
හිමිදුරාව විද්‍යාලය හිමිදුරාව, උහන
කහටගස්යාය විද්‍යාලය නාමල්ඔය, අම්පාර
කොත්මලේ විද්‍යාලය වෙරන්කැටගොඩ
කුමරිගම විද්‍යාලය කුමරිගම, උහන
ලාහුගල විද්‍යාලය ලාහුගල, වෙරන්කැටගොඩ
මහකණ්ඩිය විද්‍යාලය උහන
මල්වත්ත තිස්සපුර මහා විද්‍යාලය දඩයන්තලාව
මංගලාරාම මහා විද්‍යාලය මංගලාරාම, අම්පාර
මායාදුන්නේ විද්‍යාලය ගෝනගොල
නවගිරියාව විද්‍යාලය ගෝනගොල, අම්පාර
නුගේලන්ද විද්‍යාලය රජගලතැන්න
රජගලතැන්න මහා විද්‍යාලය රජගලතැන්න
රජගම විද්‍යාලය දිගාමඩුල්ල, වීරගොඩ
රුහුණුගම විද්‍යාලය දඩයන්තලාව
සේනගම මහා විද්‍යාලය වෙරන්කැටගොඩ
සියඹලාවැව විද්‍යාලය සියඹලාවැව, අම්පාර
ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය දිගාමඩුල්ල, වීරගොඩ
සුහදගම විද්‍යාලය දිගාමඩුල්ල, වීරගොඩ
උදයගිරිය විද්‍යාලය උහන
උදයපුර විද්‍යාලය දිගාමඩුල්ල, වීරගොඩ
උහන කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය උහන
උහන මහා විද්‍යාලය උහන
උහන තිස්සපුර විද්‍යාලය තිස්සපුර, උහන
විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය වෙරන්කැටගොඩ
විජයපුර විද්‍යාලය විජයපුර, දඩයන්තලාව
වලගම්පුර විද්‍යාලය වෙරන්කැ‍ටගොඩ
වීරගොඩ විද්‍යාලය දඩයන්තලාව
වෙහෙරගම විද්‍යාලය මධ්‍යම කඳවුර
වෙරන්කැටගොඩ මහා විද්‍යාලය වෙරන්කැටගොඩ