වොල්ගා (වක්‍රෝක්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වොල්ගා යනු රුසියාවේ පිහිටි නදියකි.

ස්ථාන[සංස්කරණය]

රුසියාවේ
එක්සත් ජනපදය

ව්‍යාපාරික[සංස්කරණය]