ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂ ලැයිස්තුව - Other languages