විකිපීඩියා:ඡන්ද විමසීම සාකච්ඡා කිරීම වෙනුවට ගතහැකි ආදේශකයක් නොවේ - Other languages