ඊලාම් ජනතා විප්ලවවාදී විමුක්ති පෙරමුණ - Other languages