"ප්‍රේරක" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
'[[ගොනුව:Choke electronic component Epcos 2x47mH 600mA common mode.jpg|47mH එතුම් දෙකක් සහ…' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි
('[[ගොනුව:Choke electronic component Epcos 2x47mH 600mA common mode.jpg|thumb|left|47mH එතුම් දෙකක…' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
 
('[[ගොනුව:Choke electronic component Epcos 2x47mH 600mA common mode.jpg|47mH එතුම් දෙකක් සහ…' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
[[ගොනුව:Choke electronic component Epcos 2x47mH 600mA common mode.jpg|thumb|left|47mH එතුම් දෙකක් සහිත සැකසුමක්, ජව සැපයුමක් වැනි දෙයකින් සොයාගත හැක.|thumb|left]]
 
ප්රරතිසමප්‍රතිසම පරිපථ හා සංඥා , විශාල ලෙස‍ලෙස ප්රේමරකප්‍රේරක භාවිතා කරයි. ධාරිත්ර කධාරිත්‍රක හා වෙනත් උපාංග සමඟ සම්බන්ධ කළ ප්රේසරකප්‍රේරක විශේෂ සංඛ්යා සංඛ්‍යා සංඛ්යාකතයන්සංඛ්‍යාතයන් පෙරහන් කළ හැකි හෝ අවධාරණය කළ හැකි සුසර පරිපථ නිපදවයි. මේවා අතරට බල සැපයුම් වලදී සරල ධාරා ප්රතතිදානයේප්‍රතිදානයේ ඇති ශේෂ මුමුව සහ අනෙකුත් උච්චාවන ඉවත් කිරීම සඳහා පෙරහන් ධාරිත්රතකධාරිත්‍රක සමඟ එක්ව බල අනුබාධක ලෙස විශාල ප්රේතරකප්‍රේරක භාවිතය එක් උදාහරණයකි. එමෙන්ම විදුලිරැහැන් ඔස්සේ ගුවන් විදුලි තරංග පරාසයේ නිරෝධන සම්ප්රේාෂණයසම්ප්‍රේෂණය වැලැක්වීම සඳහා යොදන ෆෙරයිට් පබළු හෝ ත්රුජනත්‍රජන ආකාරයේ කුඩා ප්රේධරකදප්‍රේරකද භාවිතයේ පවතී.
 
යුගල වූ චුම්භක ස්රා්වයන්ගෙන්ස්‍රාවයන්ගෙන් යුතු ප්රේෆරකප්‍රේරක දෙකක් (හෝ වැඩි ගණනක්) මගින් පරිණාමකයක් සාදන අතර එය සෑම විදුලි උපයෝග්යවතාඋපයෝග්‍යතා ජව ජාලයකම මූලික උපාංගයක් වේ. පරිණාමකයේ කාර්යක්ෂමතාවය, සංඛ්යාවතයේසංඛ්‍යාතයේ වැඩිවීමත් සමග අඩුවන නමුත් විශාලත්වය එලෙසම අඩු වේ. මේ හේතුව නිසා ගුවන් යානාවල සාමාන්යැසාමාන්‍ය 50 හෝ 60Hz සංඛ්යාිතවලටසංඛ්‍යාතවලට වඩා වැඩි 400 Hz ප්ර්ත්යාාවර්තප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් භාවිතා කරන අතර කුඩා පරිණාමක භාවිතාය නිසා කිරීම මහත් වූ ස්කන්ධ ඉතුරුවක් කර ගත හැක.
ප්රරතිසම පරිපථ හා සංඥා , විශාල ලෙස‍ ප්රේමරක භාවිතා කරයි. ධාරිත්ර ක හා වෙනත් උපාංග සමඟ සම්බන්ධ කළ ප්රේසරක විශේෂ සංඛ්යා සංඛ්යාකතයන් පෙරහන් කළ හැකි හෝ අවධාරණය කළ හැකි සුසර පරිපථ නිපදවයි. මේවා අතරට බල සැපයුම් වලදී සරල ධාරා ප්රතතිදානයේ ඇති ශේෂ මුමුව සහ අනෙකුත් උච්චාවන ඉවත් කිරීම සඳහා පෙරහන් ධාරිත්රතක සමඟ එක්ව බල අනුබාධක ලෙස විශාල ප්රේතරක භාවිතය එක් උදාහරණයකි. එමෙන්ම විදුලිරැහැන් ඔස්සේ ගුවන් විදුලි තරංග පරාසයේ නිරෝධන සම්ප්රේාෂණය වැලැක්වීම සඳහා යොදන ෆෙරයිට් පබළු හෝ ත්රුජන ආකාරයේ කුඩා ප්රේධරකද භාවිතයේ පවතී.
 
සමහර ස්විච්ච ආකාර ජව සැපයුම්වලදී ප්රේ්රකයක්ප්‍රේරකයක් ශක්තිය ගබඩා කිරීමේ උපකරණයක් ලෙස භාවිතා කරයි. යාමකයේ ස්විච් කරන සංඛ්යායතයෙහිසංඛ්‍යාතයෙහි විශේෂ කොටසක් සඳහා ප්රේප්‍රේරකය රකය ශක්ත්යාකයනයශක්ත්‍යායනය කරන අතර චක්රයේ ඉතිරි කොටස සඳහා විශක්ත්යාෙයනයවිශක්ත්‍යායනය කරයි. මෙම ශක්ති සම්ප්රේකෂණසම්ප්‍රේෂණ අනුපාතය මගින් ප්ර්තිදානප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවයට ප්රමදානප්‍රදාන වෝල්ටීයතාවය දක්වන අනුපාතය නිර්ණය කරයි. XL අතිශයින් නිරවද්යානිරවද්‍ය වෝල්ටීයතා පාලනයක් රඳවා ගැනීම සඳහා ක්රිායාකාරීක්‍රියාකාරී අර්ධ සන්නායක උපකරණ සමග භාවිතා කරයි.
යුගල වූ චුම්භක ස්රා්වයන්ගෙන් යුතු ප්රේෆරක දෙකක් (හෝ වැඩි ගණනක්) මගින් පරිණාමකයක් සාදන අතර එය සෑම විදුලි උපයෝග්යවතා ජව ජාලයකම මූලික උපාංගයක් වේ. පරිණාමකයේ කාර්යක්ෂමතාවය, සංඛ්යාවතයේ වැඩිවීමත් සමග අඩුවන නමුත් විශාලත්වය එලෙසම අඩු වේ. මේ හේතුව නිසා ගුවන් යානාවල සාමාන්යැ 50 හෝ 60Hz සංඛ්යාිතවලට වඩා වැඩි 400 Hz ප්ර්ත්යාාවර්ත ධාරාවක් භාවිතා කරන අතර කුඩා පරිණාමක භාවිතාය නිසා කිරීම මහත් වූ ස්කන්ධ ඉතුරුවක් කර ගත හැක.
 
පද්ධති වෝල්ටීයතාවය අවපාත කිරීමට හෝ දෝෂ ධාරා සීමා කිරීමට විදුලි සම්ප්රේසශනසම්ප්‍රේශන පද්ධතිවල දී ද ප්රේරක යොදා ගනී. මෙම ‍ක්ෂේත්‍රීයේදී‍ක්ෂේත්‍ර‍යේදී ඒවා සාමාන්යසාමාන්‍ය ප්රකතික්රිතයාකාරකප්‍රතික්‍රියාකාරක ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.
සමහර ස්විච්ච ආකාර ජව සැපයුම්වලදී ප්රේ්රකයක් ශක්තිය ගබඩා කිරීමේ උපකරණයක් ලෙස භාවිතා කරයි. යාමකයේ ස්විච් කරන සංඛ්යායතයෙහි විශේෂ කොටසක් සඳහා ප්රේ රකය ශක්ත්යාකයනය කරන අතර චක්රයේ ඉතිරි කොටස සඳහා විශක්ත්යාෙයනය කරයි. මෙම ශක්ති සම්ප්රේකෂණ අනුපාතය මගින් ප්ර්තිදාන වෝල්ටීයතාවයට ප්රමදාන වෝල්ටීයතාවය දක්වන අනුපාතය නිර්ණය කරයි. XL අතිශයින් නිරවද්යා වෝල්ටීයතා පාලනයක් රඳවා ගැනීම සඳහා ක්රිායාකාරී අර්ධ සන්නායක උපකරණ සමග භාවිතා කරයි.
 
අනෙක් උපාංගවලට වඩා ප්රේවරකප්‍රේරක බර හා විශාල වන නිසා නවීන උපකරණවල ඒවායේ භාවිතයන් අඩුවී තිබේ. නිදසුනක් ලෙස ස්ථායී තත්වයේ ස්විචි ලෑමේ ජව සැපයුම්වල විශාල පරිණාමක ඉවත් කර ඇති අතර කුඩා ප්රේාරකප්‍රේරක පමණක් භාවිතා කිරීමට පරිපථ සැලසුම් කරයි. අවශ්යමඅවශ්‍ය විට විභ්රේමකවිභ්‍රමක පරිපථ භාවිතය මගින් විශාල අගයන් අනුරූපණය කිරීම සිදු කරයි.
පද්ධති වෝල්ටීයතාවය අවපාත කිරීමට හෝ දෝෂ ධාරා සීමා කිරීමට විදුලි සම්ප්රේසශන පද්ධතිවල දී ද ප්රේරක යොදා ගනී. මෙම ‍ක්ෂේත්‍රීයේදී ඒවා සාමාන්ය ප්රකතික්රිතයාකාරක ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.
 
අනෙක් උපාංගවලට වඩා ප්රේවරක බර හා විශාල වන නිසා නවීන උපකරණවල ඒවායේ භාවිතයන් අඩුවී තිබේ. නිදසුනක් ලෙස ස්ථායී තත්වයේ ස්විචි ලෑමේ ජව සැපයුම්වල විශාල පරිණාමක ඉවත් කර ඇති අතර කුඩා ප්රේාරක පමණක් භාවිතා කිරීමට පරිපථ සැලසුම් කරයි. අවශ්යම විට විභ්රේමක පරිපථ භාවිතය මගින් විශාල අගයන් අනුරූපණය කිරීම සිදු කරයි.
 
 

සංස්කරණ

1,446

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/54037" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව