"පරිශීලක:Chamika1990/බ්‍රිතාන්‍ය රජ ලැයිස්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
 
|-
| <big>[[George I of Great Britain|{{nowrap|'''පළමු වන ජෝර්ජ්'''}}]]</big><br />'''ජෝර්ජ් ලුවී'''<br />1 Augustඅගෝස්තු 1714{{විස්තරාත්මක සටහන්|King George I was crowned on 20 October 1714.}}<br />{{Ndash}}<br />11 Juneජූනි 1727<br />''({{age in years and days|1714|8|1|1727|6|11|duration=yes}})''
| [[File:King George I by Sir Godfrey Kneller, Bt.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of Great Britain (1714-1801).svg|100px]]
| 28 May 1660<br />[[Leineschloss]]<hr />Son of [[Ernest Augustus, Elector of Brunswick-Lüneburg|Ernest Augustus of Brunswick-Lüneburg]]<br />and [[Sophia of Hanover]]
| [[Sophia Dorothea of Celle|Sophia Dorothea of Brunswick-Lüneburg-Celle]]<br />21 November 1682<br />2 children
| 11 Juneජූනි 1727<br />[[Osnabrück]]<br />Aged {{age in years and days|1660|5|28|1727|6|27}}
| Great-grandson of {{වෙළීනොමැත|[[James VI and I]]}}<hr />Act of Settlement<hr />Eldest son of [[Sophia of Hanover]]
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/george-i-r-1714-1727|title=George I (r. 1714–1727)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20160507210904/https://www.royal.uk/george-i-r-1714-1727|archive-date=7 May 2016|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
 
|-
| <big>[[George II of Great Britain|{{nowrap|'''දෙවන ජෝර්ජ්'''}}]]</big><br />'''ජෝර්ජ් ඔගස්ටස්'''<br />11 Juneජූනි 1727{{විස්තරාත්මක සටහන්|King George II was crowned on 11 October 1727 with [[Caroline of Ansbach|Queen Caroline]].}}{{විස්තරාත්මක සටහන්|Dates of start of reign and coronation given in [[Old Style]] calendar; date of death in New Style. (Duration of reign takes this into account.)}}<br />{{Ndash}}<br />25 Octoberඔක්තෝබර් 1760<br />''({{age in years and days|1727|6|22|1760|10|25|duration=yes}})''
| [[File:George II by Thomas Hudson.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of Great Britain (1714-1801).svg|100px]]
| 30 Octoberඔක්තෝබර් 1683<br />[[Herrenhausen]]<hr />Son of [[George I of Great Britain|{{nowrap|George I}}]]<br />and [[Sophia Dorothea of Celle|Sophia Dorothea of Brunswick-Lüneburg-Celle]]
| [[Caroline of Ansbach|Caroline of Brandenburg-Ansbach]]<br />22 Augustඅගෝස්තු 1705<br />[[Herrenhausen]]<br />8 children
| 25 Octoberඔක්තෝබර් 1760<br />[[Kensington Palace]]<br />Aged {{age in years and days|1683|10|30|1760|10|25}}
| Son of [[George I of Great Britain|{{nowrap|George I}}]]
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/george-ii-r-1727-1760|title=George II (r. 1727–1760)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20160507222248/https://www.royal.uk/george-ii-r-1727-1760|archive-date=7 May 2016|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
 
|-
| <big>[[එක්සත් රාජධානියෙහි තුන්වන ජෝර්ජ් රජ|{{nowrap|'''තුන්වන ජෝර්ජ්'''}}]]</big><br />'''ජෝර්ජ් විලියම් ෆ්‍රෙඩ්‍රික්'''<br />25 Octoberඔක්තෝබර් 1760{{විස්තරාත්මක සටහන්|King George III was crowned on 22 September 1761 with [[Queen Charlotte]].}}<br />{{Ndash}}<br />29 January 1820<br />''({{age in years and days|1760|10|25|1820|1|29|duration=yes}})''
| [[File:Allan Ramsay - King George III in coronation robes - Google Art Project.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of United Kingdom (1816-1837).svg|100px]]
| 4 Juneජූනි 1738<br />[[නෝෆෝක් නිවස]]<hr />Son of [[Frederick, Prince of Wales|Prince Frederick]]<br />and [[Princess Augusta of Saxe-Gotha|Augusta of Saxe-Gotha]]
| [[Charlotte of Mecklenburg-Strelitz]]<br />[[ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය]]<br />8 September 1761<br />15 children
| 29 January 1820<br />[[Windsor Castle]]<br />Aged {{age in years and days|1738|6|4|1820|1|29}}
 
|-
| <big>[[එක්සත් රාජධානියෙහි සතරවන ජෝර්ජ් රජ|{{nowrap|'''හතර වන ජෝර්ජ්'''}}]]</big><br />'''ජෝර්ජ් ඔගස්ටස් ෆ්‍රෙඩ්‍රික්'''<br />29 January 1820{{විස්තරාත්මක සටහන්|King George IV was crowned on 19 July 1821.}}<br />{{Ndash}}<br />26 Juneජූනි 1830<br />''({{age in years and days|1820|1|29|1830|6|26|duration=yes}})''
| [[File:George IV 1821 color.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of United Kingdom (1816-1837).svg|100px]]
| 12 Augustඅගෝස්තු 1762<br />[[ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය]]<hr />Son of [[George III of the United Kingdom|{{nowrap|George III}}]]<br />and [[Charlotte of Mecklenburg-Strelitz]]
| {{Gray|(1)}} [[Maria Fitzherbert]]<br />[[Park Lane]]<br />15 September 1785<br />No verified children<hr />{{Gray|(2)}} [[Caroline of Brunswick|Caroline of Brunswick-Wolfenbüttel]]<br />ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය<br />8 April 1795<br />1 daughter
| 26 Juneජූනි 1830<br />Windsor Castle<br />Aged {{age in years and days|1762|8|12|1830|6|26}}
|rowspan=2|Sons of [[George III of the United Kingdom|{{nowrap|George III}}]]
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/king-george-iv-r-1820-1830|title=King George IV (r. 1820–1830)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20170819063405/https://www.royal.uk/king-george-iv-r-1820-1830|archive-date=19 August 2017|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
 
|-
| <big>[[William IV of the United Kingdom|{{nowrap|'''හතර වන විලියම්'''}}]]</big><br />'''විලියම් හෙන්‍ රි'''<br />26 Juneජූනි 1830{{විස්තරාත්මක සටහන්|King William IV was crowned on 8 September 1831 with [[Adelaide of Saxe-Meiningen|Queen Adelaide]].}}<br />{{Ndash}}<br />20 Juneජූනි 1837<br />''({{age in years and days|1830|6|26|1837|6|20|duration=yes}})''
| [[File:William IV.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of United Kingdom (1816-1837).svg|100px]]
| 21 August 1765අගෝස්තු1765<br />[[Buckingham Palace]]<hr />Son of {{වෙළීනොමැත|George III}}<br />and Charlotte of Mecklenburg-Strelitz
| [[Adelaide of Saxe-Meiningen]]<br />[[Kew Palace]]<br />13 July 1818<br />2 daughters
| 20 June 1837ජූනි1837<br />Windsor Castle<br />Aged {{age in years and days|1765|8|21|1837|6|20}}
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/william-iv-r-1830-1837|title=William IV (r. 1830–1837)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20170921001850/https://www.royal.uk/william-iv-r-1830-1837|archive-date=21 September 2017|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
 
|-
| <big>[[වික්ටෝරියා රැජිණ|'''වික්ටෝරියා''']]</big><br />'''ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රිනා වික්ටෝරියා'''<br />20 Juneජූනි 1837{{විස්තරාත්මක සටහන්|Queen Victoria was [[Coronation of Queen Victoria|crowned on 28 June 1838]].}}<br />{{Ndash}}<br />22 January 1901<br />''({{age in years and days|1837|6|20|1901|1|22|duration=yes}})''
| [[File:Queen Victoria 1843.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
| [[File:King George V 1911.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
| 3 June 1865ජූනි1865<br />[[Marlborough House]]<hr />Son of {{nowrap|[[Edward VII]]}}<br />and [[Alexandra of Denmark]]
| [[Mary of Teck]]<br />[[St James's Palace]]<br />[[Wedding of Prince George, Duke of York, and Princess Mary of Teck|6 July 1893]]<br />6 children
| 20 January 1936<br />[[Sandringham House]]<br />aged {{age in years and days|1865|6|3|1936|1|20}}
| [[File:Edward VIII Portrait - 1936.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
| 23 Juneජූනි 1894<br />[[White Lodge, Richmond Park|White Lodge]]<hr />Son of {{nowrap|[[George V]]}}<br />and [[Mary of Teck]]
| [[Wallis Simpson]]<br />[[Château de Candé]]<br />[[Wedding of Prince Edward, Duke of Windsor, and Wallis Simpson|3 June 1937]]<br />No children
| 28 May 1972<br />[[Neuilly-sur-Seine]]<br />aged {{age in years and days|1894|6|23|1972|5|28}}
| <ref>{{cite web |url=https://www.royal.uk/edward-viii-jan-dec-1936 |title=Edward VIII (Jan–Dec 1936) |website=royal.gov.uk |accessdate=3 August 2010 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160507221901/https://www.royal.uk/edward-viii-jan-dec-1936 |archive-date=7 May 2016 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>
|-
| <big>'''[[හයවන ජෝර්ජ් රජ|{{nowrap|හයවන ජෝර්ජ්}}]]'''</big><br />'''ඇල්බට් ෆ්‍රෙඩ්‍රික් ආතර් ජෝර්ජ්'''<br />11 December 1936{{efn|King George VI was [[Coronation of King George VI and Queen Elizabeth|crowned on 12 May 1937]] with [[Queen Elizabeth The Queen Mother|Queen Elizabeth]].}}<br />{{ndash}}<br />6 Februaryපෙබරවාරි 1952<br />''({{age in years and days|1936|12|11|1952|2|6|duration=yes}})''
| [[File:King George VI.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
| 14 December 1895<br />[[Sandringham House]]<hr />Son of {{nowrap|George V}}<br />and Mary of Teck
| [[Elizabeth Bowes-Lyon]]<br />[[Westminster Abbey]]<br />[[Wedding of Prince Albert, Duke of York, and Lady Elizabeth Bowes-Lyon|26 April 1923]]<br />2 daughters
| 6 Februaryපෙබරවාරි 1952<br />Sandringham House<br />aged {{age in years and days|1895|12|14|1952|2|6}}
| <ref>{{cite web |url=https://www.royal.uk/george-vi-r1936-1952 |title=George VI (r.1936–1952) |website=royal.gov.uk |accessdate=12 January 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171201035747/https://www.royal.uk/george-vi-r1936-1952 |archive-date=1 December 2017 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>
|-

සංස්කරණ

202

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/442009" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව