"පරිශීලක:Chamika1990/බ්‍රිතාන්‍ය රජ ලැයිස්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
(Created by translating the page "List of British monarchs")
 
 
|}
{{Nobility table header|arms=yes|extra column=Claim !! Ref.}}
 
|-
| <big>[[George I of Great Britain|{{nowrap|'''George I'''}}]]</big><br />'''George Louis'''<br />1 August 1714{{efn|King George I was crowned on 20 October 1714.}}<br />{{ndash}}<br />11 June 1727<br />''({{ayd|1714|8|1|1727|6|11|duration=yes}})''
| [[File:King George I by Sir Godfrey Kneller, Bt.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of Great Britain (1714-1801).svg|100px]]
| 28 May 1660<br />[[Leineschloss]]<hr />Son of [[Ernest Augustus, Elector of Brunswick-Lüneburg|Ernest Augustus of Brunswick-Lüneburg]]<br />and [[Sophia of Hanover]]
| [[Sophia Dorothea of Celle|Sophia Dorothea of Brunswick-Lüneburg-Celle]]<br />21 November 1682<br />2 children
| 11 June 1727<br />[[Osnabrück]]<br />Aged {{ayd|1660|5|28|1727|6|27}}
| Great-grandson of {{nowrap|[[James VI and I]]}}<hr />Act of Settlement<hr />Eldest son of [[Sophia of Hanover]]
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/george-i-r-1714-1727|title=George I (r. 1714–1727)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20160507210904/https://www.royal.uk/george-i-r-1714-1727|archive-date=7 May 2016|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
 
|-
| <big>[[George II of Great Britain|{{nowrap|'''George II'''}}]]</big><br />'''George Augustus'''<br />11 June 1727{{efn|King George II was crowned on 11 October 1727 with [[Caroline of Ansbach|Queen Caroline]].}}{{efn|Dates of start of reign and coronation given in [[Old Style]] calendar; date of death in New Style. (Duration of reign takes this into account.)}}<br />{{ndash}}<br />25 October 1760<br />''({{age in years and days|1727|6|22|1760|10|25|duration=yes}})''
| [[File:George II by Thomas Hudson.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of Great Britain (1714-1801).svg|100px]]
| 30 October 1683<br />[[Herrenhausen]]<hr />Son of [[George I of Great Britain|{{nowrap|George I}}]]<br />and [[Sophia Dorothea of Celle|Sophia Dorothea of Brunswick-Lüneburg-Celle]]
| [[Caroline of Ansbach|Caroline of Brandenburg-Ansbach]]<br />22 August 1705<br />[[Herrenhausen]]<br />8 children
| 25 October 1760<br />[[Kensington Palace]]<br />Aged {{ayd|1683|10|30|1760|10|25}}
| Son of [[George I of Great Britain|{{nowrap|George I}}]]
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/george-ii-r-1727-1760|title=George II (r. 1727–1760)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20160507222248/https://www.royal.uk/george-ii-r-1727-1760|archive-date=7 May 2016|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
 
|-
| <big>[[George III of the United Kingdom|{{nowrap|'''George III'''}}]]</big><br />'''George William Frederick'''<br />25 October 1760{{efn|King George III was crowned on 22 September 1761 with [[Queen Charlotte]].}}<br />{{ndash}}<br />29 January 1820<br />''({{age in years and days|1760|10|25|1820|1|29|duration=yes}})''
| [[File:Allan Ramsay - King George III in coronation robes - Google Art Project.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of United Kingdom (1816-1837).svg|100px]]
| 4 June 1738<br />[[Norfolk House]]<hr />Son of [[Frederick, Prince of Wales|Prince Frederick]]<br />and [[Princess Augusta of Saxe-Gotha|Augusta of Saxe-Gotha]]
| [[Charlotte of Mecklenburg-Strelitz]]<br />[[St James's Palace]]<br />8 September 1761<br />15 children
| 29 January 1820<br />[[Windsor Castle]]<br />Aged {{ayd|1738|6|4|1820|1|29}}
| Grandson of [[George II of Great Britain|{{nowrap|George II}}]]
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/george-iii-r-1760-1820|title=George III (r. 1760–1820)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180520150812/https://www.royal.uk/george-iii-r-1760-1820|archive-date=20 May 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
 
|-
| <big>[[George IV of the United Kingdom|{{nowrap|'''George IV'''}}]]</big><br />'''George Augustus Frederick'''<br />29 January 1820{{efn|King George IV was crowned on 19 July 1821.}}<br />{{ndash}}<br />26 June 1830<br />''({{age in years and days|1820|1|29|1830|6|26|duration=yes}})''
| [[File:George IV 1821 color.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of United Kingdom (1816-1837).svg|100px]]
| 12 August 1762<br />[[St James's Palace]]<hr />Son of [[George III of the United Kingdom|{{nowrap|George III}}]]<br />and [[Charlotte of Mecklenburg-Strelitz]]
| {{grey|(1)}} [[Maria Fitzherbert]]<br />[[Park Lane]]<br />15 September 1785<br />No verified children<hr />{{grey|(2)}} [[Caroline of Brunswick|Caroline of Brunswick-Wolfenbüttel]]<br />St James's Palace<br />8 April 1795<br />1 daughter
| 26 June 1830<br />Windsor Castle<br />Aged {{ayd|1762|8|12|1830|6|26}}
|rowspan=2|Sons of [[George III of the United Kingdom|{{nowrap|George III}}]]
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/king-george-iv-r-1820-1830|title=King George IV (r. 1820–1830)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20170819063405/https://www.royal.uk/king-george-iv-r-1820-1830|archive-date=19 August 2017|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
 
|-
| <big>[[William IV of the United Kingdom|{{nowrap|'''William IV'''}}]]</big><br />'''William Henry'''<br />26 June 1830{{efn|King William IV was crowned on 8 September 1831 with [[Adelaide of Saxe-Meiningen|Queen Adelaide]].}}<br />{{ndash}}<br />20 June 1837<br />''({{age in years and days|1830|6|26|1837|6|20|duration=yes}})''
| [[File:William IV.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of United Kingdom (1816-1837).svg|100px]]
| 21 August 1765<br />[[Buckingham Palace]]<hr />Son of {{nowrap|George III}}<br />and Charlotte of Mecklenburg-Strelitz
| [[Adelaide of Saxe-Meiningen]]<br />[[Kew Palace]]<br />13 July 1818<br />2 daughters
| 20 June 1837<br />Windsor Castle<br />Aged {{ayd|1765|8|21|1837|6|20}}
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/william-iv-r-1830-1837|title=William IV (r. 1830–1837)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20170921001850/https://www.royal.uk/william-iv-r-1830-1837|archive-date=21 September 2017|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
 
|-
| <big>[[Queen Victoria|'''Victoria''']]</big><br />'''Alexandrina Victoria'''<br />20 June 1837{{efn|Queen Victoria was [[Coronation of Queen Victoria|crowned on 28 June 1838]].}}<br />{{ndash}}<br />22 January 1901<br />''({{age in years and days|1837|6|20|1901|1|22|duration=yes}})''
| [[File:Queen Victoria 1843.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
| 24 May 1819<br />[[Kensington Palace]]<hr />Daughter of the [[Prince Edward, Duke of Kent and Strathearn|Duke of Kent and Strathearn]]<br />and [[Princess Victoria of Saxe-Coburg-Saalfeld|Victoria of Saxe-Coburg-Saalfeld]]
| [[Albert, Prince Consort|Albert of Saxe-Coburg and Gotha]]<br />St James's Palace<br />[[Wedding of Queen Victoria and Prince Albert of Saxe-Coburg and Gotha|10 February 1840]]<br />9 children
| 22 January 1901<br />[[Osborne House]]<br />aged {{ayd|1819|5|24|1901|1|22}}
| Granddaughter of [[George III of the United Kingdom|{{nowrap|George III}}]]
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/victoria-r-1837-1901|title=Victoria ( r. 1837–1901)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180125015954/https://www.royal.uk/victoria-r-1837-1901|archive-date=25 January 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
 
|}
 
== සැක්ස කොබර්ග් සහ ගොතා රාජ වංශය(1901-1917) සහ වින්ඩ්සර් රාජ වංශය (1917 සිට) ==
| <ref>{{cite web |url=https://www.royal.uk/her-majesty-the-queen |title=Her Majesty The Queen |website=royal.gov.uk |accessdate=12 January 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180823012846/https://www.royal.uk/her-majesty-the-queen |archive-date=23 August 2018 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>
|}
<references />
<references group="lower-alpha" />

සංස්කරණ

202

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/441957" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව