"සැකිල්ල:PaliCanonSamanaViews" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
| style="border-bottom:1px solid DimGray;border-left:1px solid Silver; background:Gainsboro" | ''view (di{{IAST|ṭṭ}}hi)''<sup>1</sup>
|-
| style="border-bottom:1px solid DimGray; background:Gainsboro" | [[පූර්ණ කාශ්‍යප|{{IAST|Pūraṇa<br />Kassapa}}]]
| style="border-left:1px solid Silver; border-bottom:1px solid DimGray;" |'''[[Amorality|Amoralism]]:''' denies any reward or<br />punishment for either good or bad deeds.
|-
| style="border-left:1px solid Silver; border-bottom:1px solid DimGray;" | '''[[Fatalism|Niyativāda]]''' (Fatalism): we are powerless;<br />suffering is pre-destined.
|-
| style="border-bottom:1px solid DimGray; background:Gainsboro" | [[Ajita Kesakambali|{{IAST|Ajita<br />Kesakambalī}}]]<br>('''[[Charvaka|{{IAST|Lokāyata}}]]''')
| style="border-left:1px solid Silver; border-bottom:1px solid DimGray;" | '''[[Materialism]]:''' [[Carpe diem|live happily]];<br /> with death, all is annihilated.
|-
| style="border-bottom:1px solid DimGray; background:Gainsboro" | [[පකුද කච්චායන|{{IAST|Pakudha<br />Kaccāyana}}]]
| style="border-left:1px solid Silver; border-bottom:1px solid DimGray;" | '''[[Sassatavada]]''' (Eternalism):<br /> Matter, pleasure, pain and the soul are eternal and<br /> do not interact.
|-
| style="border-bottom:1px solid DimGray; border-left:1px solid Silver;" | '''[[Ethics of Jainism|Restraint]]:''' be endowed with, cleansed by<br />and suffused with the avoidance of all evil.<sup>2</sup>
|-
| style="border-bottom:1px solid DimGray; background:Gainsboro" | [[Sanjaya Belatthiputta|{{IAST|Sañjaya<br />Belaṭṭhiputta}}]]<br>('''[[Ajñana]]''')
| style="border-bottom:1px solid DimGray; border-left:1px solid Silver;" | '''[[Agnosticism]]:''' "I don't think so. I don't think in that<br /> way or otherwise. I don't think not or not not."<br /> Suspension of judgement.
|-

සංස්කරණ

22,856

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/396810" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව