"ඊජිප්තුවෙහි දහඅටවන රාජවංශය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු (Shwetha විසින් ඊජිප්තුවේ දහඅටවන රාජවංශය සිට ඊජිප්තුවෙහි දහඅටවන රාජවංශය වෙත පිටුව ගෙන යන ලදී)
barset:Rulers
 
from: -1550 till: -1525 color:PA text:"[[Iවන අහ්මෝස්|Ahmose I]] (ක්‍රි.පූ. 1550–1525)"
from: -1525 till: -1504 color:PA text:"[[Iවන අමෙන්හොටෙප්|Amenhotep I]] (ක්‍රි.පූ. 1525–1504)"
from: -1504 till: -1492 color:PA text:"[[Iවන තුත්මෝස්|Thutmose I]] (ක්‍රි.පූ. 1504–1492)"
from: -1492 till: -1479 color:PA text:"[[IIවන තුත්මෝස්|Thutmose II]] (ක්‍රි.පූ. 1492–1479)"
from: -1479 till: -1457 color:PA text:"[[හට්ෂෙප්සුට්|Hatshepsut]] (ක්‍රි.පූ. 1479–1457)"
from: -1479 till: -1425 color:PA text:"[[IIIවන තුත්මෝස්|Thutmose III]] (ක්‍රි.පූ. 1479–1425)"
from: -1427 till: -1401 color:PA text:"[[IIවන අමෙන්හොටෙප්|Amenhotep II]]" (ක්‍රි.පූ. 1427–1401)
from: -1401 till: -1391 color:PA text:"[[IVවන තුත්මෝස්|Thutmose IV]]" (ක්‍රි.පූ. 1401–1391)
from: -1391 till: -1353 color:PA text:"[[IIIවන අමෙන්හොටෙප්|Amenhotep III]]" (ක්‍රි.පූ. 1391–1353)
from: -1391 till: -1353 color:PA text:"[[ටියේ|Tiye]]" (ක්‍රි.පූ. ?–1338)
from: -1353 till: -1335 color:PA text:"[[අක්නාටෙන්|Akhenaten]]" (ක්‍රි.පූ. 1353–1335)
from: -1336 till: -1335 color:PA text:"[[ස්මෙන්ඛ්කරේ|Smenkhkare]] ?" (ක්‍රි.පූ. 1336–1335?)
from: -1335 till: -1333 color:PA text:"[[නෙෆර්නෙෆරුආටෙන්|Neferneferuaten]]?" (ක්‍රි.පූ. 1335–1333?}
from: -1333 till: -1323 color:PA text:"[[තුතන්ඛාමුන්|Tutankhamun]] (ක්‍රි.පූ. 1333–1323)"
from: -1323 till: -1319 color:PA text:"[[ආයි|Ay]] (ක්‍රි.පූ. 1323–1319)"
from: -1319 till: -1292 color:PA text:"[[හොරෙම්හෙබ්|Horemheb]] (ක්‍රි.පූ. 1319–1292)"
 
barset:skip
[[Category:ඊජිප්තුවේ නව රාජධානිය]]
[[Category:ඊජිප්තුවේ ක්‍රි.පූ. 16වන සියවස]]
[[:de:Neues Reich#18. Dynastie]]

සංස්කරණ

6,668

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/393096" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව