"ඊජිප්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
remove delete tab & added infobox
(clean up added.)
(remove delete tab & added infobox)
{{cleanup}}
{{Infobox Country
{{Db-g1}}ඊජිප්තුව
|native_name = جمهورية مصر العربية {{ar icon}}<br />''{{transl|ar|DIN|Ǧumhūriyyat Miṣr al-ʿArabiyyah}}''
|conventional_long_name = Arab Republic of Egypt
|common_name = Egypt
|image_flag = Flag of Egypt.svg
|image_coat = Coat of arms of Egypt (Official).svg
|image_map = Egypt (orthographic projection).svg
|map_caption = {{map_caption |location_color=dark green |region=the [[Arab League]] |region_color=green |legend=Egypt (orthographic projection).svg}}
|national_anthem = |national_anthem = <center>[[File:EGYPT 5.ogg]]</center>"[[Bilady, Bilady, Bilady]]"<br /><small>''My country, my country, my country''</small>
|official_languages = [[Modern Standard Arabic|Arabic]]<ref name="official language">[[s:Constitution of Egypt#Chapter one: The State|Constitution of Egypt, Article.2]]: “[[Islam]] is the [[State religion|Religion of the State]]. [[literary Arabic|Arabic]] is its [[official language]], and the [[Islamic Jurisprudence]] ([[Sharia]]) ia a principal source of [[legislation]].”</ref> {{Ref label|engoffbox|a|}}
|ethnic_groups = 99% [[Egyptians]]<br>0.9% [[Nubians]]<br>0.1% [[Greeks in Egypt|Greeks]]
|demonym = Egyptian
|capital = [[Cairo]]
|latd=30 |latm=2 |latNS=N |longd=31 |longm=13 |longEW=E
|largest_city = Cairo
|government_type = [[Semi-presidential system|Semi-presidential]] [[republic]]
|leader_title1 = [[President of Egypt|President]]
|leader_name1 = [[Hosni Mubarak]]
|leader_title2 = [[Prime Minister of Egypt|Prime Minister]]
|leader_name2 = [[Ahmed Nazif]]
|leader_title3 = [[People's Assembly of Egypt|Speaker of the People's Assembly]]
|leader_name3 = [[Ahmad Fathi Sorour]]
|leader_title4 = [[Supreme Constitutional Court of Egypt|Supreme Constitutional Court Chairman]]
|leader_name4 = Farouk Sultan
|established_event1 = Unification of [[Upper and Lower Egypt]]
|established_date1 = [[Circa|c.]] 3100 BC
|established_event2 = [[Unilateral Declaration of Egyptian Independence|End of protectorate]] with the [[United Kingdom]]
|established_date2 = 28 February 1922
|established_event3 = [[Egyptian Revolution of 1952|Republic declared]]
|established_date3 = 18 June 1953
|established_event4 = [[Constitution of Egypt|Current constitution]]
|established_date4 = 11 September 1971
|area_rank = 30th
|area_magnitude = 1 E12
|area_km2 = 1,002,450
|area_sq_mi = 387,048
|percent_water = 0.632
|population_estimate = 79,089,650 <ref name=popclock/>
|population_estimate_year = Sept, 2010
|population_estimate_rank =
|population_census = 76,699,427 <ref name=popclock/>
|population_census_year = 2006
|population_density_km2 = 82.3
|population_density_sq_mi = 214.4 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]] -->
|population_density_rank = 120th
|GDP_PPP_year = 2010
|GDP_PPP = $496.604 billion<ref name=imf2>{{cite web|url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/weorept.aspx?sy=2007&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=469&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=&pr.x=75&pr.y=6 |title=Egypt|publisher=International Monetary Fund|accessdate=2010-04-21}}</ref>
|GDP_PPP_rank =
|GDP_PPP_per_capita = $6,347<ref name=imf2/>
|GDP_PPP_per_capita_rank =
|GDP_nominal = $215.845 billion<ref name=imf2/>
|GDP_nominal_rank =
|GDP_nominal_year = 2010
|GDP_nominal_per_capita = $2,758<ref name=imf2/>
|GDP_nominal_per_capita_rank =
|HDI_year = 2010
|HDI = {{increase}} 0.620<ref name="HDI">{{cite web|url=http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table1.pdf|title=Human Development Report 2010|year=2010|publisher=United Nations|accessdate=5 November 2010}}</ref>
|HDI_rank = 101st
|HDI_category = medium
|Gini = 34.5
|Gini_year = 1999–00
|Gini_category = <span style="color:#fc0;">medium</span>
|currency = [[Egyptian pound]]
|currency_code = EGP
|time_zone = [[Eastern European Time|EET]]
|utc_offset = +2
|time_zone_DST = [[Eastern European Summer Time|EEST]]
|utc_offset_DST = +3
|drives_on = right
|cctld = [[.eg]], [[مصر.]]
|calling_code = [[+20]]
|footnotes =
{{note|engoffbox}}a. [[Modern Standard Arabic|Arabic]] is the official language;<ref name="official language"/> '''[[Languages of Egypt|spoken languages & varieties]]''' are: [[Egyptian Arabic]], [[Sa'idi Arabic]], [[Bedawi Arabic|Eastern Egyptian Bedawi Arabic]], [[Sudanese Arabic]], [[Domari language|Domari]], [[Nobiin language|Nobiin]], [[Beja language|Beja]] & [[Siwi language|Siwi]]. Main taught '''foreign languages''' are [[English language|English]], [[French language|French]], [[German language|German]] & [[Italian language|Italian]].
}}
 
පින්තූර - කොඩිය
අගනගරය සහ විශාලම නගරය - කයිරෝ - 30¬0 21N 310 131E

සංස්කරණ

15,134

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/136382" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව