මාධ්‍ය සංඛ්‍යාලේඛන

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 17:32, 23 සැප්තැම්බර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

බිට්මැප් රූප

MIME වර්ගයPossible extensionsNumber of filesCombined size
image/webp.webp5 (0.161%)බයිට් 103,846 (101 කි.බ.; 0.0154%)
image/x-bmp.bmp9 (0.289%)බයිට් 13,347,666 (12.73 මෙ.බ.; 1.98%)
image/gif.gif127 (4.08%)බයිට් 6,127,369 (5.84 මෙ.බ.; 0.908%)
image/png.png, .apng255 (8.19%)බයිට් 45,494,808 (43.39 මෙ.බ.; 6.74%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe, .jps2,634 (84.6%)බයිට් 560,795,255 (534.82 මෙ.බ.; 83.1%)

Total file size for this section of 3,030 files (97.3%): 625,868,944 bytes (596.88 මෙ.බ.; 92.7%).

ඇඳීම් (දෛශික පින්තූර)

MIME වර්ගයPossible extensionsNumber of filesCombined size
image/svg+xml.svg69 (2.22%)බයිට් 6,491,450 (6.19 මෙ.බ.; 0.962%)

Total file size for this section of 69 files (2.22%): 6,491,450 bytes (6.19 මෙ.බ.; 0.962%).

ශ්‍රව්‍ය

MIME වර්ගයPossible extensionsNumber of filesCombined size
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus10 (0.321%)බයිට් 11,748,321 (11.2 මෙ.බ.; 1.74%)

Total file size for this section of 10 files (0.321%): 11,748,321 bytes (11.2 මෙ.බ.; 1.74%).

වීඩියෝ

MIME වර්ගයPossible extensionsNumber of filesCombined size
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus3 (0.0963%)බයිට් 30,300,127 (28.9 මෙ.බ.; 4.49%)

Total file size for this section of 3 files (0.0963%): 30,300,127 bytes (28.9 මෙ.බ.; 4.49%).

කාර්යාලය

MIME වර්ගයPossible extensionsNumber of filesCombined size
application/pdf.pdf2 (0.0642%)බයිට් 710,302 (694 කි.බ.; 0.105%)

Total file size for this section of 2 files (0.0642%): 710,302 bytes (694 කි.බ.; 0.105%).

All files

Total file size for all 3,114 files: 675,119,144 bytes (643.84 මෙ.බ.).

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MediaStatistics" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි