පිටුවේ ඉතිහාසය

Jump to navigation Jump to search

7 මාර්තු 2020

6 මාර්තු 2020

22 සැප්තැම්බර් 2014

28 ජූනි 2013

11 මාර්තු 2013

7 ඔක්තෝබර් 2012

4 සැප්තැම්බර් 2012

13 මාර්තු 2011

24 පෙබරවාරි 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ස්වෙට්ලනා_සවිට්ස්කායා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි