සියළු පොදු ලඝු-සටහන්

Jump to navigation Jump to search

විකිපීඩියා හි සියළු සුගම ලඝු-සටහන් හි සංයුක්ත සංදර්ශකය. ලඝු-සටහන් වර්ගය, පරිශීලක නාමය හෝ බලපෑම එල්ල වූ පිටුව තෝරාගැනුමෙන් ඔබහට නැරඹුමෙහි පුළුල අඩු කර ගත හැක.

සටහන්
  • 08:55, 16 දෙසැම්බර් 2018 D S Wickramasinghe කතාබහ දායකත්ව created page ගොනුව:ITN TV Sri Lanka.png (ස්වාධීන රූපවාහිනීය ( ITN ) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ විකාශන කටයුතු සිදුකරනු ලබන රාජ්‍ය රූපවාහිනී නාලිකාවක් වේ. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු රූපවාහිනී නාලිකාවයි. මෙහෙයවනු ලබන්නේ ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවා සමාගම ( ඉංග්‍රීසි: Independent Television Network Limited ) විසිනි.[1])
  • 08:55, 16 දෙසැම්බර් 2018 D S Wickramasinghe කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:ITN TV Sri Lanka.png උඩුගත කරන ලදී (ස්වාධීන රූපවාහිනීය ( ITN ) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ විකාශන කටයුතු සිදුකරනු ලබන රාජ්‍ය රූපවාහිනී නාලිකාවක් වේ. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු රූපවාහිනී නාලිකාවයි. මෙහෙයවනු ලබන්නේ ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවා සමාගම ( ඉංග්‍රීසි: Independent Television Network Limited ) විසිනි.[1])
  • 06:13, 26 ජූනි 2018 D S Wickramasinghe කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:ITN TV Sri Lanka.png උඩුගත කරන ලදී (ස්වාධීන රූපවාහිනීය ( ITN ) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ විකාශන කටයුතු සිදුකරනු ලබන රාජ්‍ය රූපවාහිනී නාලිකාවක් වේ. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු රූපවාහිනී නාලිකාවයි. මෙහෙයවනු ලබන්නේ ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවා සමාගම ( ඉංග්‍රීසි: Independent Television Network Limited ) විසිනි.)
  • 06:28, 4 මාර්තු 2018 D S Wickramasinghe කතාබහ දායකත්ව පරිශීලක ගිණුම ස්වංක්‍රීයව නිර්මිතය
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:ලඝු_සටහන/D_S_Wickramasinghe" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි