අපයෙදුම් පෙරහන් කළමනාකරණය

Jump to navigation Jump to search

අනුවාද අතර වෙනස්කම්

අයිතමය15:09, 9 අගෝස්තු 2019 ගෙන් අනුවාදය Lee විසින්15:10, 9 අගෝස්තු 2019 ගෙන් අනුවාදය Lee විසින්
මූලික තොරතුරු
ධජ:
සක්‍රීය කරන ලදී
+
මකාදමන ලදී
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අපයෙදුම්_පෙරහන/history/1/diff/prev/2" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි