විදයාව හා තාක්ෂණෙව්දය නූතන සමාජය කෙරහි බලපාන ආකරය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විදයාව යනු