විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:Wikipedia Signpost

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මේ මොකක්ද​? මොකක්ද මෙකේ ඇති වැඩේ? නංගයා මතන්න 14:06, 1 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)

It seems this is a direct adaptation this in English Wikipedia. The Signpost is a community-written and community-edited newspaper. Community has to decide do we need such and can we maintain a such. If not we can remove this from Sinhala wikipedia. I personally think this is not Paraclete and not feasible in sinhala wikipedia (at-least for now). Singhalawap (talk) 17:21, 1 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)