විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:පරිශීලක ප්‍රවේශ මට්ටම්

විකිපීඩියා වෙතින්
(විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:User access levels වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

මෙය ඉතාමත් ම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් බව අත්දැකීමෙන් දනිමි. කරුණාකර මෙය අප විකියට ලබාගැනීමට කටයුතු සූදානම් කරන්න. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 16:03, 16 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)

ඔබ කුමක් අදහස් කරන්නේද? දැනටමත් මෙය පවතිනවා නේද? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 23:10, 16 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)
ඕහ්! මම අදහස් කළේ Importers and Transwiki පිළිබඳවයි. මේ හිමිකම අත්‍යාවශ්‍යයි නේද? --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 01:28, 17 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)