විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:Requests for permissions/Reviewer

    විකිපීඩියා වෙතින්

    මෙම බලය තවමත් සිංහල විකියේ සක්‍රිය නොවේ. එය සක්‍රිය වනතුරු සිටින්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:37, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]