විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:Identifying reliable sources

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙවැනි රචනයක් සිංහල විකියේ යෙදීමෙන් ඇති ප්‍රතිඵලය කුමක්ද? මෙය කියවා තේරුම් ගැනීමට පුළුවන් කී දෙනෙක් සිටීද? සිංහල විකිය ඔවුනට පමණක්ද? --ශ්වෙත (talk) 13:23, 9 ජනවාරි 2013 (යූටීසී)