විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:තෝරාගත් සංවත්සර/සැප්තැම්බර්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සැකිලි කිහිපයක් හදන්න වෙයි වගේ. අන්තර්ගතය විතරනේ වෙනස් වෙන්නේ. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 10:39, 28 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)