විකිපීඩියා:Successful requests for adminship/2005

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

2005[සංස්කරණය]

1 promotions in total.

Candidate Date Closed by Tally
Chin 9 October 2005 (0/0/0)